Főoldal » Hírek » Békés Vármegyei Főügyészség » Halálos késelés egy hotel teraszán – a Békés Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Békés Vár­me­gyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta egy 27 éves bün­tet­len elő­éle­tű érdi férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki ked­den este Békés­csa­bán halál­ra késel­te a sér­tet­tet egy hotel teraszán.

Az eljá­rás eddi­gi ada­tai sze­rint 2023. augusz­tus 15-én, este, Békés­csa­bán, az egyik hotel tera­szán dula­ko­dás ala­kult ki a ter­helt és egy béké­si férfi – a sér­tett – között. A dula­ko­dás során a sér­tett két­szer ököl­lel az állán meg­ütöt­te a fér­fit, aki ettől a föld­re került. Ezt köve­tő­en az elkö­ve­tő ülő hely­zet­ben a zse­bé­ből elő­vet­te és kinyi­tot­ta a bics­ká­ját, amellyel több­ször lábon szúr­ta sér­tet­tet. A dula­ko­dás állva, majd a föl­dön foly­ta­tó­dott, mely­nek során az érdi férfi ismét több alka­lom­mal test­szer­te meg­szúr­ta a sér­tet­tet. Az áldo­zat a hely­szí­nen esz­mé­le­tét vesz­tet­te, majd a kór­ház­ba szál­lí­tá­sát köve­tő­en meghalt.

A ter­helt ese­té­ben a főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a letar­tóz­ta­tás több külö­nös oka is fenn­áll, így egy­részt a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye, figye­lem­mel a kiemel­ke­dő tár­gyi súlyú bűn­cse­lek­mény miatt kiszab­ha­tó bün­te­tés nagy­sá­gá­ra, vala­mint a bizo­nyí­tás mani­pu­lá­lá­sá­nak veszélye.

A nyo­mo­zá­si bíró a hol­na­pi napon dönt a kény­szer­in­téz­ke­dés tárgyában.