Főoldal » Hírek » Halálos rúgást vitt be egy parkban - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki külö­nö­sebb előz­mény nél­kül fejbe rúgott egy embert, aki annak követ­kez­té­ben éle­tét vesz­tet­te.

A vád­irat sze­rint a férfi még 2019 júli­u­sá­nak egyik nap­ján, a dél­utá­ni órák­tól együtt ita­lo­zott több isme­rő­sé­vel Pilis­vö­rös­vá­ron. Este nyolc körül együtt indul­tak el gya­lo­go­san és útköz­ben ész­re­vet­ték a sér­tet­tet, aki egy par­ko­sí­tott köz­te­rü­le­ten, a padon feküdt. Az elkö­ve­tő kötöz­köd­ni kez­dett vele, majd az idő­köz­ben fel­ült sér­tet­tet egy­szer mell­ka­son ütöt­te ököl­lel. Miu­tán a sér­tett még ekkor is ülve maradt: az elkö­ve­tő nagy len­dü­let­tel fejbe rúgta, majd lelök­te a pad­ról a tér­kö­ve­zett föld­re. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett esz­mé­le­tét vesz­tet­te.

Az elkö­ve­tő tár­sa­sá­gá­ban lévő egyik sze­mély hívá­sá­ra rövid időn belül mentő érke­zett a hely­szín­re és a súlyos fej­sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett sér­tet­tet újra kel­lett élesz­te­ni, amely ekkor még sike­rült. Kór­ház­ba szál­lí­tá­sát köve­tő­en azon­ban a bán­tal­ma­zott sze­mély két nap múlva elhunyt.

Az ügy­ben az elkö­ve­tő ellen halált okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Pest Megyei Főügyész­ség.