Főoldal » Hírek » Hamis aláírásokkal lett jelölt, vádemelés lett a vége – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki a 2022-es ország­gyű­lé­si válasz­tá­so­kon úgy indult jelölt­ként, hogy ehhez hamis aján­lá­so­kat hasz­nált fel.

A vád­irat sze­rint a férfi a 2022. ápri­lis 3-án tar­tott ország­gyű­lé­si válasz­tá­son egy buda­pes­ti válasz­tó­ke­rü­let­ben kívánt indul­ni. Ehhez 2022 feb­ru­ár­já­ban átvet­te a nevé­re kiál­lí­tott aján­ló­íve­ket, ame­lye­ken az indu­lás­hoz szük­sé­ges, leg­alább 500 érvé­nyes aján­lást kel­lett össze­gyűj­te­nie. A vád­lott pár nap múlva leadott 99 darab már kitöl­tött aján­ló­ívet, több mint 700 alá­írás­sal, annak érde­ké­ben, hogy az őt támo­ga­tó párt jelölt­je­ként ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő­je­lölt­té nyilvánítsák.

A válasz­tá­si bizott­ság az aján­lá­sok alap­ján nyil­ván­tar­tás­ba is vette, utó­lag azon­ban kide­rült, hogy 52 alá­írás nem a név­tu­laj­do­no­sok­tól szár­ma­zik, 13 aján­ló­ként fel­tün­te­tett sze­mély pedig már koráb­ban elhunyt. A férfi, annak érde­ké­ben, hogy a válasz­tá­si bizott­ság az aján­lá­so­kat érvé­nyes­nek fogad­ja el és ezál­tal jelölt­té vál­has­son, alá­írá­sá­val valót­la­nul iga­zol­ta, hogy az íve­ken sze­rep­lő aján­lá­so­kat sze­mé­lye­sen ő gyűj­töt­te, és a fel­so­rolt sze­mé­lyek aján­lá­sa valós. A hamis aján­lá­sok nél­kül a férfi nem ren­del­ke­zett volna a jelölt­ség­hez szük­sé­ges 500 darab érvé­nyes aján­lás­sal. A férfi a válasz­tá­son végül a leadott sza­va­za­tok keve­sebb, mint fél szá­za­lé­kát sze­rez­te meg.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a fér­fit hamis ada­tok fel­tün­te­té­sé­vel elkö­ve­tett válasz­tás rend­je elle­ni bűn­tet­tel vádol­ja, és azt indít­vá­nyoz­ta, hogy vele szem­ben a bíró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki.