Főoldal » Hírek » Hamis védettségi igazolványt csináltattak maguknak a mentősök – a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt három fér­fi­val szem­ben, akik hamis védett­sé­gi iga­zol­vánnyal akar­ták meg­tar­ta­ni a munkájukat.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a vád­lot­tak 2021 októ­be­ré­ben mentő gép­ko­csi­ve­ze­tő­ként, illet­ve men­tő­tech­ni­kus­ként dol­goz­tak egy Győr-Moson-Sopron vár­me­gyei kis­vá­ros­ban. Ebben az idő­ben a koronavírus-járvány elle­ni véde­ke­zés része­ként az ő mun­ka­kö­rük­ben dol­go­zók­nak köte­le­ző volt a védő­ol­tás felvétele.

A vád­lot­tak nem sze­ret­ték volna a védő­ol­tást fel­ven­ni, ugyan­ak­kor a mun­ká­ju­kat sem sze­ret­ték volna elve­szí­te­ni. Ezért az egyik vád­lott egy isme­ret­len sze­mélyt fel­buj­tott, aki egy egész­ség­ügyi szol­gá­lató rend­sze­rén keresz­tül olyan, az oltás fel­vé­te­lé­ről szóló valót­lan ada­to­kat töl­tött fel, mely alap­ján hamis védett­sé­gi iga­zol­vá­nyok kerül­tek kiál­lí­tás­ra a vád­lot­tak részére.

A ter­hel­tek az így meg­szer­zett hamis védett­sé­gi iga­zol­vá­nyo­kat bemu­tat­ták mun­kál­ta­tó­juk­nak, ezzel iga­zol­va az oltás fel­vé­te­lét, és ezzel biz­to­sít­va, hogy tovább­ra is dolgozhassanak.

Az ügyész­ség a fér­fi­a­kat a védett­sé­gi iga­zo­lás­sal vissza­él­ve elkö­ve­tett hamis köz­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­val vádolja.

Az ügy­ben a dön­tést vár­ha­tó­an a Csor­nai Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.