Főoldal » Archív » Hamisan vádolta meg családtagját szexuális bűncselekmény elkövetésével a fiatalkorú lány

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség hamis vád bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 15 éves lánnyal szemben.

A fia­tal­ko­rú Tata­bá­nyán neve­lő­szü­lők­nél lakott. Az elkö­ve­tő egy beszél­ge­tés során a gyer­mek­jó­lé­ti szol­gá­lat mun­ka­tár­sá­nak elmond­ta, hogy őt a neve­lő­szü­le­i­nek kereszt­fia, egy 25 éves férfi több­ször sze­xu­á­li­san molesz­tál­ta. A lány nyi­lat­ko­za­ta alap­ján nyo­mo­zás indult sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt.

A rend­őr­ség 2017. janu­ár 2-án a fia­tal­ko­rút tanú­ként kihall­gat­ta, mely­nek során őt figyel­mez­tet­ték a hamis vád tör­vé­nyi követ­kez­mé­nye­i­re. A lány ekkor is meg­is­mé­tel­te azt, hogy őt ez a csa­lád­tag rend­sze­re­sen molesztálta.

Az eljá­rás során több adat is cáfol­ta a lány állí­tá­sa­it, aki végül a foly­ta­tó­la­gos kihall­ga­tá­sa­kor elis­mer­te, hogy hazu­dott. Tet­tét azzal magya­ráz­ta, hogy sze­re­tett volna elke­rül­ni a neve­lő­szü­lők­től, és úgy vélte, ha azt állít­ja, hogy a sérel­mé­re az egyik csa­lád­tag bűn­cse­lek­ményt köve­tett el, akkor kieme­lik onnan.

A fia­tal­ko­rú lány ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény három évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.