Főoldal » Hírek » Haragudott a szomszédaira, ezért a tacskót bántalmazta - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen az idős férfi ellen, aki egy fej­szé­vel meg­ütöt­te a szom­széd­ja kutyáját.

A vád sze­rint vád­lott és szom­széd­jai között már hosszabb ideje rossz volt a viszony a macs­kák miatt, mivel a vád­lott rend­sze­re­sen sérel­mez­te, hogy a szom­széd macs­kái rend­sze­re­sen átjár­nak hozzá és meg­eszik az álla­ta­i­nak kitett élelmet.

2021. júni­us 27-én 21:00 óra körül az idős férfi ingat­la­ná­ra átszö­kött a szom­széd­ból egy faj­ta­tisz­ta tacs­kó kutya. Amint a vád­lott ezt ész­lel­te, fel­vett egy fej­szét és azzal két­szer nagy erő­vel ráütött az állat fejére.

A kutya gaz­dái rövi­de­sen keres­ni kezd­ték az álla­tot, becsen­get­tek a vád­lott­hoz, aki ekkor a tacs­kót a két hátsó lábá­nál fogva kilök­te az utcá­ra, a járdára.

A tulaj­do­no­sok az álla­tot azon­nal orvos­hoz vit­ték, azon­ban a szak­sze­rű ellá­tás után az álla­tot három nap múlva el kel­lett altatni.

A vád­lott a kutyát indo­ko­lat­la­nul oly módon bán­tal­maz­ta, hogy az önma­gá­ban is alkal­mas volt mara­dan­dó egész­ség­ká­ro­so­dás kiala­ku­lá­sá­ra, a sérü­lé­sek követ­kez­té­ben a szak­sze­rű ellá­tás elle­né­re az állat rövid időn belül elpusztult.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ta le.

A Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lott ellen állat­kín­zás vét­sé­ge miatt emelt vádat a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ira­tok tar­tal­ma alap­ján a vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki, továb­bá a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­nek esz­kö­zét, a fej­szét koboz­za el.