Főoldal » Hírek » Három autó ütközött össze a követési távolságot be nem tartó férfi miatt - FOTÓVAL - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat egy Nóg­rád megyei autó­ve­ze­tő­vel szem­ben, aki a vád sze­rint figyel­met­len­sé­gé­vel súlyos sérü­lést okozott.

A férfi 2020 augusz­tu­sá­ban Kálló lakott terü­le­tén vezet­te sze­mély­gép­ko­csi­ját, előt­te több autó is haladt. A három­mal előt­te köz­le­ke­dő gép­ko­csi veze­tő­je egy keresz­te­ző­dés­ben balra kívánt kanya­rod­ni, és mivel szem­ből is érkez­tek jár­mű­vek, meg­állt. A mögöt­te hala­dó két gép­ko­csi veze­tő­je ezt ész­lel­ve ugyan­csak lefé­ke­zett, a vád­lott azon­ban már nem tudta meg­ál­lí­ta­ni az előt­te leál­ló autó mögött a saját­ját, neki­üt­kö­zött annak.

Az ütkö­zés hatá­sá­ra a már álló gép­ko­csi fel­gyor­sult és neki­csa­pó­dott az előt­te vára­ko­zó sze­mély­gép­ko­csi­nak. Az ebben utas­ként helyet fog­la­ló idős nő az ütkö­zés követ­kez­té­ben súlyos sérü­lést, a szegy­csont töré­sét szen­ved­te el.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség sze­rint a bal­eset oka az volt, hogy az utol­só autó veze­tő­je nem tar­tott kellő köve­té­si távol­sá­got, ugyan­is a KRESZ sze­rint másik jár­mű­vet csak olyan távol­ság­ban sza­bad követ­ni, ami ele­gen­dő ahhoz, hogy az elöl hala­dó jármű mögött – akár annak hir­te­len féke­zé­se ese­tén is – meg lehes­sen állni.

A bün­tet­len elő­éle­tű és kifo­gás­ta­lan köz­le­ke­dé­si elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban a köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát és a bűn­ügyi költ­sé­gek meg­fi­ze­té­sé­re köte­le­zé­sét indítványozta.

A rend­őr­ség által készí­tett fény­kép­fel­vé­te­lek az aláb­bi lin­ken talál­ha­tók: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/ket-baleset-az-elmult-napon-2#1