Főoldal » Hírek » Nógrád Vármegyei Főügyészség » Három és fél év börtönt kapott a gátlástalan táskatolvaj - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vád­eme­lé­se nyo­mán a bíró­ság kifosz­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt jog­erő­sen 3 év 6 hó bör­tön­bün­te­tés­re ítélt egy 31 éves sal­gó­tar­já­ni fér­fit, aki a megye­szék­he­lyen idős, illet­ve figyel­met­len sér­tet­tek­től tulaj­do­ní­tot­ta el a táskáikat.

A férfi 2020 már­ci­us 3-án dél körül a sal­gó­tar­já­ni autóbusz-pályaudvaron fel­fi­gyelt egy padon ülő nőre, aki elmé­lyül­ten fog­la­la­tos­ko­dott a tele­fon­já­val, miköz­ben a váll­tás­ká­ja mel­let­te volt a padon. Az asszony mögé lépett, hir­te­len fel­kap­ta a tás­ká­ját, majd azzal elsza­ladt. Futás köz­ben – hogy ne ismer­jék fel – levet­te és egy kuká­ba dobta a fel­ső­jét, majd a tás­ká­ból kivett 27.500 Ft kész­pénzt, majd a pénz­tár­cát és a sér­tett okira­ta­it is tar­tal­ma­zó tás­kát egy kuká­ba dobta. A lopás­sal össze­sen 54.940 Ft kárt okozott.

Néhány nap múlva Sal­gó­tar­ján bel­vá­ro­sá­ban figyelt fel egy újabb kínál­ko­zó lehe­tő­ség­re: egy busz­meg­ál­ló­nál vára­ko­zó idős, bot­tal járó nő a tás­ká­ját a lába mellé a föld­re tette. A nőhöz lépett, egy gyors moz­du­lat­tal fel­kap­ta a szaty­rot és azzal elszaladt.

A meg­szer­zett tás­ká­ból a vád­lott kivet­te a benne lévő 20.000 forin­tot. A pénz­tár­cát és a szaty­rot, amely­ben a sér­tett és férje okira­tai is benne vol­tak, útköz­ben elrej­tet­te, majd a mun­kás­ka­bát­ját – ezút­tal is azért, hogy ne ismer­jék fel – a köze­li patak­ba dobta. A sér­tet­tet a tás­ká­ja elvé­te­lé­nek elhá­rí­tá­sá­ban 86 éves kora és moz­gás­be­li fogya­té­kos­sá­ga is korlátozta.

A férfi cse­lek­mé­nyé­vel össze­sen 41.000 Forint kárt oko­zott a sértettnek.

A több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű vád­lott a ter­hé­re rótt kifosz­tást, okirat­tal vissza­élést és lopást is beis­mer­te a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­sá­gon tar­tott elő­ké­szí­tő ülé­sen, egy­ben lemon­dott a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról. A bíró­ság őt ennek meg­fe­le­lő­en továb­bi tár­gya­lás nél­kül az ügyé­szi mér­té­kes indít­vánnyal egye­ző­en 3 év 6 hó bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te és 4 évre eltil­tot­ta a köz­ügyek gyakorlásától.

Az íté­le­tet az ügyész és a vád­lott is tudo­má­sul vette, így az jog­erő­re emelkedett.