Főoldal » Hírek » Három milliárd forint adót csalt a bűnszervezet – 5 személy letartóztatását indítványozta a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak az öt sze­mély­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, akik vagyon­vé­del­mi szol­gál­ta­tás­sal össze­füg­gés­ben több, mint 30 gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­got működ­tet­ve követ­tek el bűncselekményt.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tot­tak 2016. évtől kez­dő­dő­en hoz­tak létre egy több mint har­minc gaz­da­sá­gi tár­sa­ság­ból álló, több­szin­tes bűn­szer­ve­ze­tet. A szer­ve­zet célja őrző-védő szol­gál­ta­tá­sok nyúj­tá­sa a meg­ren­de­lők felé és ennek kere­té­ben a vonat­ko­zó köz­ter­hek, így az álta­lá­nos for­gal­mi adó és az alkal­ma­zot­tak utáni járu­lé­kok meg nem fize­té­se volt. A szám­lá­zá­si lánc alsó szint­jén álló gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok sem az adó, sem a járu­lé­kok vonat­ko­zá­sá­ban beval­lá­so­kat nem nyúj­tot­tak be, vagy ha igen, akkor befi­ze­té­sük nem volt az álla­mi költ­ség­ve­tés felé. Mind­eze­ken túl­me­nő­en a gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­go­kat folya­ma­to­san hoz­ták létre, ille­tő­leg szün­tet­ték meg vagy fan­to­mi­zál­ták egy ügy­véd segítségével. 

A nyo­mo­zás során kide­rült az is, hogy a bűn­szer­ve­zet veze­tő­jé­nek irá­nyí­tá­sa alatt állt vala­mennyi, az őrző-védő szol­gál­ta­tás­ban érin­tett gaz­da­sá­gi tár­sa­ság még akkor is, ha a cég­jegy­zék sze­rint a veze­tők mások vol­tak. A stró­ma­no­kat hát­rá­nyos hely­ze­tű sze­mé­lyek közül válasz­tot­ták ki, akik anya­gi ellen­szol­gál­ta­tás fejé­ben név­le­ge­sen vet­tek részt a cég­ala­pí­tás­ban, azt köve­tő­en azon­ban mind a cége­ket, mind a cégek bank­szám­lái felet­ti és egyéb ren­del­ke­zé­si jogo­kat átad­ták a bűn­szer­ve­zet veze­tői részére.

A keddi napon a NAV Dél-alföldi Bűn­ügyi Igaz­ga­tó­ság Csongrád-Csanád Megyei Vizs­gá­la­ti Osz­tá­lya által szer­ve­zett, össze­han­golt akció kere­té­ben több hely­szí­nen kuta­tá­sok foga­na­to­sí­tá­sá­ra, lefog­la­lá­sok­ra, vala­mint 5 sze­mély őri­zet­be véte­lé­re került sor. Az őri­zet­be vett gya­nú­sí­tot­tak között volt a bűn­szer­ve­zet veze­tő­je, továb­bá köny­ve­lő­je, admi­niszt­rá­ci­ós ügy­in­té­ző­je és a szín­lelt köny­ve­lés vég­ző­je, a stró­ma­nok és a veze­té­sük­kel érin­tett cégek biz­to­sí­tó­ja, a cége­ket ala­pí­tó ügy­véd, vala­mint a pén­ze­ket elosz­tó sze­mély is.

A bűn­szer­ve­zet álta­lá­nos for­gal­mi adó adó­nem­ben műkö­dé­se alatt az álla­mi költ­ség­ve­tés­nek 1,6 mil­li­árd, míg a fog­lal­koz­ta­tás­hoz kap­cso­ló­dó járu­lé­kok vonat­ko­zá­sá­ban 1,7 mil­li­árd vagyo­ni hát­rányt okozott.

A külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó, bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a főügyész­ség öt sze­mély letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­ta a nyo­mo­zá­si bíró felé. A főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint vala­mennyi ter­helt vonat­ko­zá­sá­ban fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés, az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak, vala­mint a bűn­is­mét­lés­nek a veszélye.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon meg­tar­tan­dó ülé­se­in fog az ügyé­szi indít­vá­nyok tár­gyá­ban dön­tést hozni.