Főoldal » Hírek » Háromszor csapott le az apci támadó - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és több más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a 19 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2020 őszén néhány nap lefor­gá­sa alatt vég­hez­vitt cse­lek­mé­nye­i­vel fel­kor­bá­csol­ta egy Hat­van mel­let­ti nyu­godt kis falu életét.

A vád­lott a ter­hé­re rótt első cse­lek­ményt még 2020. októ­ber 18-án követ­te el, ami­kor a déli órák­ban a tele­pü­lés köz­pont­já­ban talál­ko­zott a nagy­ma­má­já­val, akit arra kért, hogy vásá­rol­jon neki ciga­ret­tát. Mivel az idős nő ezt meg­ta­gad­ta, uno­ká­ja ordí­ta­ni kez­dett vele, szi­dal­maz­ta, majd kiütöt­te a kezé­ből a séta­bot­ját, melyet kettétört.

Pár nap­pal később a fia­tal férfi a dél­utá­ni órák­ban meg­je­lent annál az apci ingat­lan­nál, mely­től egy koráb­bi bíró­ság dön­tés alap­ján távol kel­lett volna tar­ta­nia magát. Itt a ház előtt han­go­san kia­bált, melyet ész­lelt a vád­lott édes­any­já­hoz tartó sér­tett, aki - a bíró­sá­gi vég­zés tuda­tá­ban – távo­zás­ra szó­lí­tot­ta fel őt. Az emi­att indu­la­tos­sá vált vád­lott ekkor a távo­zás helyett ököl­lel arcon ütöt­te a sér­tet­tet, aki a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 8 napon túl gyó­gyu­ló súlyos sérü­lést, orr­csont­tö­rést szenvedett.

A vád­lott ezt köve­tő­en néhány napon belül ismét táma­dás­ba len­dült. 2020. októ­ber 26-án, a késő dél­utá­ni órák­ban, min­den ok nél­kül bele­kö­tött egy három fős tár­sa­ság­ba. Az emi­att kiala­kult vita hevé­ben aztán bement abba az ingat­lan­ban, ahon­nan a ható­ság kitil­tot­ta, magá­hoz vett egy 10 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kést, mellyel vissza­tért a szó­vál­tás hely­szí­né­re, és a sér­tett­re támadt, akit egy felül­ről lefe­lé irá­nyu­ló moz­du­lat­tal a bal mell­ka­sán meg­szúrt. A sér­tett a szú­rás követ­kez­té­ben – kizá­ró­lag csak a sze­ren­csé­nek köszön­he­tő­en - 8 napon belül gyó­gyu­ló, könnyű sérü­lést szenvedett.

A Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség most benyúj­tott vád­ira­tá­ban arra tett mér­té­kes indít­ványt, hogy a bíró­ság a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben - hogy­ha a vád­ira­ti tény­ál­lás­sal egye­ző­en beis­me­ri a bűnös­sé­gét és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról - 2 év sza­bad­ság­vesz­tést és 2 év köz­ügyek­től eltil­tást szab­jon ki, továb­bá 1 évre tilt­sa ki arról a tele­pü­lés­ről, ahol a bűn­cse­lek­mé­nye­ket elkövette.