Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség » Háromszor is ugyanoda tört be – letartóztatás lett a vége- a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Makói Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a fér­fit, aki idén nyá­ron három­szor is ugyan­ab­ba az üzlet­be tört be.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2020. május 9-én, vala­mint júni­us 22. és júli­us 13. nap­ja­in az éjje­li órák­ban ugyan­ab­ba a makói üzlet­be tört be. Mód­sze­re sze­rint a gya­nú­sí­tott az üzlet rácsát és abla­kát feszí­tet­te be, majd a leg­el­ső alka­lom­mal 120.000 forint érték­ben, máso­dik alka­lom­mal közel 500.000 forint érték­ben, míg a har­ma­dik alka­lom­mal közel 170.000 forint érték­ben tulaj­do­ní­tott el kész­pénzt, ille­tő­leg ruhaneműket.

Az üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a járá­si ügyész­ség a beje­len­tett tar­tóz­ko­dá­si hellyel nem ren­del­ke­ző férfi vonat­ko­zá­sá­ban a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re figye­lem­mel indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tás egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sét. A gya­nú­sí­tott ugyan­is eddig nyolc alka­lom­mal volt bün­tet­ve, jel­lem­ző­en vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se miatt, így külö­nös vissza­eső­nek minősül.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyész­ség indít­vá­nyá­nak helyt adva a kény­szer­in­téz­ke­dést elren­del­te. A vég­zés nem vég­le­ges, azzal szem­ben a sza­bad­lá­bon tör­té­nő véde­ke­zés érde­ké­ben a gya­nú­sí­tott fel­leb­be­zést jelen­tett be.