Főoldal » Archív » Hatan a hátsó ülésen, négyen a csomagtartóban – afgán és román embercsempészekkel szembeni vádemelés

A Bajai Járá­si Ügyész­ség vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va, a csem­pé­szett sze­mé­lyek sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy afgán és hat román fér­fi­val szem­ben, akik egy sze­mély­au­tó­ba zsú­fol­va tizen­egy afgán ille­gá­lis határ­át­lé­pőt szál­lí­tot­tak.

A vád sze­rint a Buda­pes­ten élő afgán férfi 2018 őszén ismer­ke­dett meg a román fér­fi­ak egyi­ké­vel és meg­ál­la­pod­tak abban, hogy a román férfi az isme­rő­sei és csa­lád­tag­jai segít­sé­gé­vel ille­gá­lis határ­át­lé­pők tovább­szál­lí­tá­sát fogja végez­ni. Az afgán férfi fizet­sé­gül min­den szál­lí­tott sze­mély után két­száz eurót aján­lott. Meg­be­szél­ték, hogy tizen­egy határ­sér­tő szál­lí­tá­sá­hoz három autó­ra lesz szük­ség, amely­ből kettő a szál­lí­tást biz­to­sí­tó fel­ve­ze­tő autó. Az afgán vád­lott a hat román tár­sá­val 2018. novem­ber 2-án talál­ko­zott Buda­pes­ten, ahol elő­le­get és a tele­fo­nos kap­cso­lat­tar­tás­hoz SIM kár­tyá­kat adott át részük­re, továbbá meg­ad­ta az ille­gá­lis határátlé­pők fel­vé­te­lé­nek pon­tos helyét. A vád­lot­tak vala­mennyi­en tud­ták, hogy a szál­lí­tan­dó afgán állam­pol­gá­rok a szerb-magyar határt meg nem enge­dett módon lép­ték át.

A meg­bí­zás­nak meg­fe­le­lő­en a román fér­fi­ak 2018. novem­ber 4-én haj­nal­ban meg­je­len­tek három autó­val a Bát­mo­nos­tor közel­ben lévő talál­ko­zá­si pont­nál, ahol egy sze­mély­au­tó­ba tizen­egy afgán határ­sér­tőt zsú­fol­tak be úgy, hogy egyi­kük az „anyós­ülé­sen”, továb­bi hatan a hátsó ülé­sen, míg négyen a csomag­tar­tó­ban kap­tak helyet. A jármű ennyi ember biz­ton­sá­gos szál­lí­tá­sá­ra nem volt alkal­mas, az uta­sok a több órás­ra ter­ve­zett úton moz­dul­ni sem tud­tak, ráadá­sul a zsú­folt­ság miatt az autó leve­gőt­len­né válá­sa is veszélyt jelentett.

Az “elő­fu­tó” két jár­mű­vet a rend­őrök az 51. számú főúton iga­zol­tat­ták. Ezt ész­lel­ve a mögöt­tük lema­rad­va hala­dó har­ma­dik jármű román sofőr­je meg­állt és a jár­mű­vet a tizen­egy afgán utas­sal hát­ra­hagy­va elme­ne­kült a hely­szín­ről. Őt később Baján elfogták.

Az ügyész­ség a jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfiakat az ember­csem­pé­szés súlyo­sab­ban minő­sü­lő bűn­tet­té­vel vádolja, ezért velük szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za, továb­bá azt, hogy uta­sít­sák ki őket az ország­ból. Bűnös­sé­gükről a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.