Főoldal » Archív » Hatékony fellépés a sporthuliganizmus ellen

A Zala­eger­sze­gi Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban vitte a bíró­ság elé annak a Vas megyei fér­fi­nak az ügyét, aki 2019. decem­ber 7-én ven­dég­szur­ko­ló­ként vett részt a Zala­eger­sze­gi Sport és Ren­dez­vény­csar­nok­ban 19:00 órai kez­det­tel meg­ren­de­zett férfi kosár­lab­da mérkőzésen. 

A vád sze­rint a férfi a mér­kő­zés alatt egy játék­ve­ze­tői dön­tés miat­ti dühé­ben, itta­san, a hazai szur­ko­lók mel­lett lévő ven­dég­szek­tort elvá­lasz­tó sza­la­got a kezé­vel lesza­kí­tot­ta és kia­bál­va, muto­gat­va meg­in­dult a hazai szek­tor­ban ülő nézők felé. Pár lépés meg­té­te­le után a közel­ben lévő biz­ton­sá­gi őr a ter­helt mellé lépett, meg­fog­ta a két kezét, fel­tar­tóz­tat­ta és meg­pró­bál­ta a ven­dég­szur­ko­lók szek­to­rá­ba vissza­kül­de­ni. A férfi ekkor a biz­ton­sá­gi szol­gá­lat alkal­ma­zott­ja felé lépett, jobb kezét ütés­re len­dí­tet­te, ami azon­ban a biz­ton­sá­gi őrt nem talál­ta el. Ekkor az ott tar­tóz­ko­dó biz­ton­sá­gi őrök a ter­hel­tet lefog­ták, és a ven­dég­szek­tor­ba visszakísérték.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­val egyet­ért­ve a bíró­ság az ügyé­szi kez­de­mé­nye­zés­re lefoly­ta­tott gyor­sí­tott eljá­rás­ban a rend­bon­tás vét­sé­gét elkö­ve­tő, bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­vel szem­ben 150 000 forint pénz­bün­te­tést sza­bott ki és két évre eltil­tot­ta a Zalakerámia-ZTE KK által szer­ve­zett baj­no­ki kosár­lab­da mér­kő­zé­se­ken való rész­vé­tel­től és a Zala­eger­sze­gi Sport és Ren­dez­vény­csar­nok látogatásától.

A sport­ren­dez­vé­nyek láto­ga­tá­sá­tól való eltil­tás az íté­let jog­erő­re emel­ke­dé­sé­vel kez­de­tét veszi, mely­nek vég­re­haj­tá­sát sport­ren­dé­sze­ti nyil­ván­tar­tás alap­ján a rend­őr­ség végzi.