Főoldal » Hírek » Hazafelé tartó nőt akart megerőszakolni, végül kifosztotta - rendőrségi videóval - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szi­get­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki egy rit­kán lakott tele­pü­lés­ré­szen haza­fe­lé tartó nő után for­dult, meg­pró­bál­ta meg­erő­sza­kol­ni, majd elvet­te telefonját.

A vád­irat sze­rint 2022. janu­ár 27-én, söté­te­dés utá,n a sér­tett egye­dül gya­lo­golt Szi­get­szent­mik­lós külső részén, egy bánya­tó mel­let­ti utcá­ban haza­fe­lé. Útköz­ben össze­ta­lál­ko­zott az elkö­ve­tő­vel, aki vele szem­ben sétált. Ami­kor elha­lad­tak egy­más mel­lett a férfi a nő után for­dult, majd követ­ni kezd­te. Az elkö­ve­tő köze­led­ni kez­dett a sér­tett­hez már eleve azzal a cél­lal, hogy akár erő­sza­kot is alkal­maz­va vele sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot létesítsen.

Miu­tán utol­ér­te a nőt beszél­ge­tést kez­de­mé­nye­zett vele. Egy ideig egy­más mel­lett halad­tak, majd a férfi a nő elé lépett, meg­fog­ta vál­lá­nál és egy­ér­tel­mű­vé tette, hogy vele köze­leb­bi kap­cso­lat­ba akar lépni. A nő nem tudott sza­ba­dul­ni a férfi fogá­sá­ból, aki őt idő­köz­ben behúz­ta az egyik kerí­tés nél­kü­li telek­re. Ott a föld­re teper­te, ráne­he­ze­dett, majd lehúz­ta a hason fekvő nő nad­rág­ját. A segít­sé­gért kiál­tó sér­tett szá­ját ekkor az elkö­ve­tő befog­ta és fejét hát­ra­fe­szí­tet­te. Ezután meg­pró­bált a sér­tet­tel közö­sül­ni, ami a nő véde­ke­zé­sé­nek köszön­he­tő­en nem sikerült.

Ekkor a férfi fel­fi­gyelt arra, hogy egy autó köze­le­dik az utcá­ban, így fel­ha­gyott a cse­lek­mé­nyé­vel. Magá­hoz vette a sér­tett elej­tett mobil­te­le­fon­ját, majd a hely­szín­ről elmenekült.

A szi­get­szent­mik­ló­si rend­őrök öt nap alatt elfog­ták a fér­fit, aki ellen a Szi­get­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­nek kísér­le­te és kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat.

Az elkö­ve­tő elfo­gá­sá­ról a rend­őr­ség készí­tett videót.