Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Helyén volt a szíve a sértettnek, elfogták a rendőrök az útonállókat - a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt két Kelet-nógrádi férfi ellen, akik Mát­ra­ve­re­bély­ben, egy busz­ra vára­ko­zó fér­fit akar­tak kira­bol­ni, aki­nek sike­rült elme­ne­kül­nie, de eköz­ben a segély­hí­vót is fel­hív­ta, így a két úton­ál­lót elfogták.

A vád sze­rint a két férfi 2022. júli­us 28. nap­ján, dél­után, a Mát­ra­ve­re­bélyt átsze­lő 21. számú főúton talál­ha­tó busz­meg­ál­ló­ban fel­fi­gyelt a busz­ra váró, padon ülő 41 éves sér­tett­re. Pénzt kér­tek tőle, és ami­kor az eluta­sí­tot­ta a kéré­sü­ket, meg­fe­nye­get­ték, erő­tel­je­seb­ben köve­tel­ve a pén­zét. A sér­tett meg­pró­bált eltá­vo­lod­ni az agresszív fér­fi­ak­tól, akik azon­ban utá­na­men­tek és tovább­ra is szét­ve­rés­sel fenyegették.

A sér­tett félel­mé­ben az azon hala­dó jár­mű­vek között átfu­tott az út másik olda­lá­ra, a vád­lot­tak még ekkor is kia­bál­va azzal fenye­ge­tőz­tek, hogy amennyi­ben vissza­megy a busz­meg­ál­ló­ba, meg­ve­rik. Ezért fel­hív­ta a segély­hí­vót, a hely­szín­re érke­ző rend­őrök pedig beazo­no­sí­tot­ták és később elfog­ták az elkövetőket.

A 33 és a 21 éves fér­fit társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett rab­lás kísér­le­té­vel vádol­ta meg az ügyész­ség. A vád­irat­ban mér­té­kes indít­vánnyal élt: az idő­sebb, jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott beis­me­ré­se ese­té­re 3 év 6 hónap sza­bad­ság­vesz­tés és 4 év köz­ügyek­től eltil­tás, bűn­ügyi fel­ügye­let alatt álló tár­sá­nak pedig 2 év 6 hónap bör­tön és 3 év köz­ügyek­től eltil­tás a vád­ira­ti indít­vány. Bűnös­sé­gük meg­ál­la­pí­tá­sa ese­tén együt­te­sen kell visel­ni­ük az eljá­rás során fel­me­rült 54.864 forint bűn­ügyi költ­sé­get is.

Az ügy­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság hoz ítéletet.

A mér­té­kes indít­vány­ról közérthetően:

https://ugyeszseg.hu/folyekonyan-jogaszul-a-mertekes-inditvany/