Főoldal » Archív » „Herbált” és „kristályt” árult, előzetesbe került- A Békés Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély­nek új pszi­cho­ak­tív anyag átadá­sá­val elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te miatt kez­de­mé­nyez­te annak a 24 éves békés­csa­bai fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki Békés­csa­bán új pszi­cho­ak­tív anyag­nak minő­sü­lő „her­bált” és „kris­tályt” árult.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok alap­ján az álla­pít­ha­tó meg, hogy a gya­nú­sí­tott 2016. júni­us 20. nap­ját meg­elő­ző­en rend­sze­re­sen vásá­rolt új pszi­cho­ak­tív ható­anya­got tar­tal­ma­zó bódí­tó anya­go­kat egy békés­csa­bai – jelen­leg már elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő – fér­fi­től, aki azo­kat lakó­he­lyén, egy Békés­csa­ba, Ber­zse­nyi utcai ingat­lan­ban állí­tot­ta elő. Itt a rend­őr­ség 2016. júni­us végén egy kisebb drog­la­bort szá­molt fel. A gya­nú­sí­tott a meg­vá­sá­rolt anya­got kisebb ada­gok­ra osz­tot­ta és anya­gi haszon­szer­zés végett tovább­ér­té­ke­sí­tet­te. Bizo­nyí­té­kok merül­tek fel arra vonat­ko­zó­an is, hogy a gya­nú­sí­tott olyan sze­mély részé­re is érté­ke­sí­tett új pszi­cho­ak­tív anya­got, aki a vásár­lás­kor még nem töl­töt­te be a tizen­nyol­ca­dik életévét.

A kény­szer­in­téz­ke­dés kez­de­mé­nye­zé­sé­re egy­részt azért került sor, mert alap­pal volt fel­te­he­tő, hogy a gya­nú­sí­tott sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén a még fel nem lelt tár­gyi bizo­nyí­tá­si esz­kö­zök elrej­té­sé­vel vagy meg­sem­mi­sí­té­sé­vel, ille­tő­leg a tanúk befo­lyá­so­lá­sá­val a bizo­nyí­tás ered­mé­nyes­sé­gét veszé­lyez­tet­né, más­részt a bűn­is­mét­lés veszé­lye is fennállt.

A Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát 30 napra elrendelte.

G y u l a, 2016. év szep­tem­ber hó 30. napján.

 Dr. Veress Gabriella

cím­ze­tes fel­lebb­vi­te­li főügyész­sé­gi ügyész

megyei főügyész

A Békés Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye