Főoldal » Hírek » Hiába volt rá lehetősége, mégsem vitte súlyosan sérült kutyáját orvoshoz-fotóval – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a het­ve­nes éve­i­ben járó nővel szem­ben, aki elmu­lasz­tot­ta súlyo­san sérült kutyá­ja orvo­si keze­lé­sét, ezért az ebnek ampu­tál­ni kel­lett a lábát.

A vád­irat lénye­ge sze­rint az asszony 2022 decem­be­ré­ben az egyik állat­vé­dő egye­sü­let­től örök­be foga­dott egy keve­rék kutyát. Az asszony jó körül­mé­nyek között tar­tot­ta az álla­tot, de az eb az ünne­pi idő­szak­ra jel­lem­ző petár­dá­zás­tól meg­ijedt. A kutya úgy pró­bált meg a zaj elől elme­ne­kül­ni, hogy köz­ben a lába a kerí­tés­be szo­rult, ahon­nan a szom­szé­dok­nak kel­lett kiszabadítania.

Az eset miatt a kutyá­nak a bal lábán több­szö­rös, nyílt törés­sel járó sérü­lé­sei kelet­kez­tek.  A gaz­dá­ja a kutya orvo­si ellá­tá­sa iránt annak elle­né­re sem intéz­ke­dett, hogy isme­rő­se is fel­aján­lot­ta a segít­sé­gét. A gyógy­ke­ze­lés elma­ra­dá­sa a kutyá­nak külö­nös szen­ve­dést oko­zott, az állat éle­tét csak vég­tag­ja ampu­tá­lá­sá­val lehe­tett meg­men­te­ni, ame­lyet az örök­be adó állat­vé­dő egye­sü­let végez­te­tett el.

Az ügyész­ség a Fonyó­di Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a bün­tet­len elő­éle­tű, idős asszonnyal szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A fotót a Fonyó­di Rend­őr­ka­pi­tány­ság készí­tet­te arról a kerí­tés­ről, amely­be az állat lába beszorult.

 

Nem vitte orvoshoz súlyosan sérült kutyáját, így végül amputálni kellett az állat lábát.