Főoldal » Hírek » Hidegvérrel, álmában gyilkolta meg nagyapját - a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség másod­fo­kú ügyész­ség­ként az íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta azon vád­lot­tak bün­te­tő­ügyé­ben, akik az éjsza­ka köze­pén, álmá­ban ölték meg a 83 éves sértettet.

A Mis­kol­ci Tör­vény­szék aljas indok­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel, véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te, vala­mint minő­sí­tett rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te a vád­lot­ta­kat azzal, hogy a férfi vád­lott bün­te­té­sé­ből leg­ko­ráb­ban a maxi­má­lis 40 év eltel­té­vel, a női vád­lott pedig 35 év eltel­té­vel bocsát­ha­tó fel­té­te­les szabadságra.

Az íté­let sze­rint a vád­lot­tak kap­cso­la­tát a folya­ma­tos pénz­te­len­ség jel­le­mez­te, mely­nek oka élet­mód­juk­ra – rend­sze­res bódí­tó anya­gok fogyasz­tá­sá­ra – volt vissza­ve­zet­he­tő. Bár a férfi vád­lott édes­any­ja min­den­ben támo­gat­ta a fia­ta­lo­kat, lak­ha­tást, mun­ka­he­lyet, ezál­tal állan­dó jöve­del­met is biz­to­sí­tott szá­muk­ra, nekik ez is kevés volt. Elha­tá­roz­ták, hogy meg­szer­zik a férfi 83 éves nagy­ap­já­nak sze­ren­cse­já­té­kon nyert és meg­ta­ka­rí­tott pén­zét. A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét meg­elő­ző­en meg­fé­lem­lí­tés­sel pró­bál­ták elér­ni, hogy a sér­tett idő­sek ott­ho­ná­ba köl­töz­zön. Ennek érde­ké­ben 2019. ápri­lis 1-én éjjel egy feszí­tő­vas­sal meg­ron­gál­ták a csa­lá­di ház kerí­té­sét, vala­mint a sér­tett szo­bá­já­nak abla­kát egy kővel bedob­ták. Az idős fér­fit azon­ban hiába ijesz­tet­te meg a ron­gá­lás, a csa­lád­ta­gok kéré­se elle­né­re sem volt haj­lan­dó idő­sek ott­ho­ná­ba köl­töz­ni. A vád­lot­tak ezért néhány nap­pal később, éjjel vissza­men­tek az idős férfi házá­hoz és az egyik hátsó ablak betö­ré­sé­vel beju­tot­tak az épü­let­be. A fia­ta­lok helyi­ség­ről helyi­ség­re halad­va érté­kek, illet­ve a nye­re­mény után kutat­tak, azon­ban csak 3000 forint össze­gű kész­pénzt talál­tak. Az idős férfi olyan mélyen aludt, hogy nem ébredt fel a zajok­ra. A női vád­lott azon­ban úgy gon­dol­ta, hogy a férfi csak úgy tesz, mint­ha alud­na, ezért attól tart­va, hogy fel­is­me­ri őket, rábe­szél­te pár­ját, hogy az ablak betö­ré­sé­hez hasz­nált közel három kilo­gramm súlyú beton­da­rab­bal vágja fejbe nagy­ap­ját. A sér­tett uno­ká­ja a nő kéré­sé­nek ele­get téve a követ az alvó férfi fejé­re dobta. Ezt köve­tő­en mind­ket­ten – a maguk­kal vitt kony­ha­kés­sel – több alka­lom­mal test­szer­te meg­szúr­ták, meg­vág­ták az idős férfi arcát, nya­kát és mell­ka­sát. A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te. A vád­lot­tak a ter­ve­zett mil­li­ós nagy­ság­ren­dű összeg helyett, mind­össze 3000 forint kész­pénzt, vala­mint egy kar­órát és egy arany­gyű­rűt vit­tek el, össze­sen 87.000 forint értékben.

Az íté­le­tet az ügyész­ség tudo­má­sul vette, a vád­lot­tak és védő­ik pedig elsőd­le­ge­sen fel­men­tés, másod­la­go­san a bün­te­tés jelen­tős mér­sék­lé­se érde­ké­ben fellebbeztek.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a bíró­ság dön­té­se tör­vé­nyes és meg­ala­po­zott. A vád­lot­tak kímé­let­le­nül, gát­lás­ta­lan bru­ta­li­tás­sal alkal­maz­tak értel­met­len erő­sza­kot az idős, alvó sér­tet­tel szem­ben, aki a bán­tal­ma­zás­ra okot nem adott. A kitar­tó módon elkö­ve­tett, kirí­vó­an durva erő­szak, továb­bá az a tény, hogy az egyik vád­lott a köze­li hoz­zá­tar­to­zó­ja – nagy­ap­ja – sérel­mé­re követ­te el a bűn­cse­lek­mé­nye­ket, kel­lő­en indo­kol­ja a velük szem­ben kisza­bott élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés alkal­ma­zá­sát, mely­nek eny­hí­té­sé­re nincs tör­vé­nyes indok. A tár­sa­da­lom védel­me ilyen bűn­tet­tek­kel szem­ben csak pél­dás bün­te­tés­sel biz­to­sít­ha­tó, ezért a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség az íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indítványozta.

A védel­mi fel­leb­be­zé­sek alap­ján másod­fo­kon a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la dönt.