Főoldal » Archív » Hőguta miatt pusztult el a kutya – vádat emelt az ügyészség

A Szen­te­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a hely­be­li nővel szem­ben, aki tavaly nyá­ron a hőség­ben nem adott inni a rábí­zott kutyá­nak, az állat halá­lát okoz­va ezzel.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2019. augusz­tus 21. nap­ján egy szen­te­si isme­rő­sé­nél töl­töt­te az éjsza­kát. Más­nap 11 óra­kor, ami­kor már közel 30 fok volt a talaj­fel­szín köze­li hőmér­sék­let, barát­ja németjuhász-husky keve­rék kutyá­já­val a város­ba indult úgy, hogy az álla­tot pórá­zon a kerék­pár­ja mel­lett fut­tat­ta. A kutyá­val mint­egy nyolc kilo­mé­tert tett meg úgy, hogy az állat­nak vizet nem vitt magá­val. Útköz­ben a vád­lott ész­lel­te, hogy az állat szen­ved, ekkor a kerék­pár­ról leszállt és gya­log men­tek tovább. Ennek elle­né­re a vád­lott a lát­ha­tó­an rosszul levő álla­tot az áru­ház főbe­já­ra­tá­nál a napon kikö­töt­te a kerék­pár­tá­ro­ló­hoz, majd bement az üzlet­be. Az áru­ház dol­go­zói és vásár­lói ész­lel­ték az állat szen­ve­dé­sét, pró­bál­ták itat­ni, míg a vád­lott mint­egy 40 per­cet tar­tóz­ko­dott a bolt­ban. Mire onnan kiért, a kutya elpusz­tult. Az állat halá­lát hőgu­ta, vagy­is a kerin­gés heveny össze­om­lá­sa okozta.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat állat­kín­zás vét­sé­gé­vel vádolja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Szen­te­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.