Főoldal » Archív » Hónapokon keresztül verte, szidalmazta és zaklatta az élettársát egy férfi Tokodon

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség testi sér­tés vét­sé­gé­vel, becsü­let­sér­tés­sel elkö­ve­tett kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te és élet­társ sérel­mé­re elkö­ve­tett zak­la­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat a huszon­négy éves fér­fi­val szemben.

A vád sze­rint a vád­lott a pár­já­val 2017 ápri­li­sá­tól élt élet­tár­si kap­cso­lat­ban, egy toko­di lakás­ban. Kap­cso­la­tuk hamar meg­rom­lott, mert a férfi fél­té­keny volt, továb­bá domi­náns fél­ként meg­ha­tá­roz­ta azt, hogy a sér­tett hogyan éljen. Az elkö­ve­tő azt is el akar­ta érni, hogy a párja ne barát­koz­zon sen­ki­vel, csak vele foglalkozzon.

A rend­sze­res­sé váló vesze­ke­dé­sek során a férfi kia­bált, szi­dal­maz­ta, becsü­let­sér­tő kife­je­zé­sek­kel illet­te a sér­tet­tet, vele agresszí­ven visel­ke­dett. A vád­lott több­ször azt is mond­ta, hogy az álta­la titok­ban készí­tett intim fel­vé­telt köz­zé­te­szi az inter­ne­ten, és így fogja a sér­tet­tet megalázni.

A nő a vád­lott visel­ke­dé­se miatt befe­lé for­du­ló lett, meg­sza­kí­tot­ta a kap­cso­la­tot a bará­ta­i­val, rit­káb­ban talál­ko­zott a rokonaival.

A férfi együtt­élé­sük alatt több­ször bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet, ilyen­kor min­den indok nél­kül meg­po­foz­ta, meg­rán­gat­ta, vagy neki­lök­te a radi­á­tor­nak, de olyan is tör­tént, hogy elgáncsolta.

A vád­lott egy vita során élet­ve­szé­lye­sen meg­fe­nye­get­te a nőt, mely­nek nyo­ma­té­ko­sí­tá­sá­ra a kést bele­vág­ta a konyhapultba.

A nő az egyik bán­tal­ma­zás után, 2017. szep­tem­ber 17-én, kór­ház­ba került, és csak ekkor merte elmon­da­ni, hogy a férfi rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta őt. A sér­tett ezután sza­kí­tott a vád­lot­tal, és fel­je­len­tést tett a rendőrségen.

Az elkö­ve­tő bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.