Főoldal » Hírek » Hotelszobájában is kábítószert tárolt a díler trió tagja – rendőrségi videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt három buda­pes­ti kábítószer-kereskedővel szem­ben, akik laká­suk­ban és egy hotel­szo­bá­ban is tárol­tak kábí­tó­szert. A főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság ítél­je őket fegyházbüntetésre.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a vád­lot­tak közül egy férfi és egy nő pár­kap­cso­lat­ban éltek, majd a kap­cso­la­tuk meg­rom­lá­sát köve­tő­en is együtt lak­tak egy XIV. kerü­le­ti lakás­ban. A férfi egy másik fér­fi­val együtt nagy mennyi­ség­ben szer­zett be külön­fé­le kábí­tó­sze­re­ket – első­sor­ban MDMA-t és amfe­ta­mint – és azt Buda­pest terü­le­tén nagy- és kis­ke­res­ke­del­mi mennyi­sé­gek­ben érté­ke­sí­tet­te, mely tevé­keny­ség­be a nő is bekap­cso­ló­dott. A trió fel­adat­meg­osz­tá­sa vál­to­zó volt. Attól füg­gő­en, hogy melyi­kük tudott éppen besze­rez­ni kábí­tó­szert, egy­más­tól is vásá­rol­tak, azért, hogy azt saját vevő­ik részé­re tovább érté­ke­sít­sék, emel­lett egy­más­tól füg­get­le­nül is áru­sí­tot­ták a drogot.

A rend­őr­ség 2021 novem­be­ré­ben raj­ta­ü­tött az elkö­ve­tő­kön a zug­lói lakás­ban és a másik férfi VI. kerü­le­ti tar­tóz­ko­dá­si helyén, amely egy hotel­szo­ba volt. Ennek során a lakás­ból töb­bek között szám­zá­ras széf­be, pénz­ka­zet­tá­ba és a fagyasz­tó­ba rejt­ve – jelen­tős mennyi­sé­gű – több mint 1000 darab MDMA-tartalmú exta­sy tab­let­tát, közel fél kiló amfe­ta­mint, vala­mint mari­hu­á­nát, hasis­gyan­tát, pszi­cho­ak­tív anya­got és több mil­lió forin­tot fog­lal­tak le. A hotel­szo­bá­ban elfo­gott fér­fi­nál is volt kábí­tó­szer és közel 200 ezer forint készpénz.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a három ter­hel­tet társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer keres­ke­del­mé­vel, a zug­lói vád­lot­ta­kat továb­bá társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­té­vel is vádol­ja, és velük szem­ben fegyház- és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint a két férfi ellen vagyon­el­kob­zás alkal­ma­zá­sát is indítványozta.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság koráb­bi, fotós és az elfo­gást, vala­mint a lefog­lalt kábí­tó­sze­re­ket bemu­ta­tó vide­ós köz­le­mé­nyei az aláb­bi lin­ke­ken érhe­tő­ek el:

https://www.facebook.com/1625295504364187/videos/337077541512602/

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/tobb-mint-negymillio-forint-erteku-kabitoszert