Főoldal » Hírek » Hússütés közben ütötte fejbe barátját – a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot az ellen a férfi ellen, aki - a vád sze­rint - itta­san, ács­sze­ker­cé­vel ütött a barát­ja fejére.

A vád­irat sze­rint a férfi és a sér­tett hosszú évek óta bará­ti kap­cso­lat­ban állt egy­más­sal, gyak­ran talál­koz­tak, közöt­tük nem volt soha konfliktus.

2023. janu­ár 1-jén, dél­után, az elő­ze­te­sen meg­be­szél­tek sze­rint a férfi a lakó­he­lyén meg­lá­to­gat­ta a barát­ját. Az elkö­ve­tő ebben az idő­ben már ittas volt és vitt is magá­val egy üveg bort, amit a sér­tet­tel együtt a dél­után folya­mán közö­sen elfo­gyasz­tot­tak. A sér­tett a beszél­ge­tés köz­ben a kony­há­ban, a tűz­hely­ben húst sütött.

Esté­re mind­ket­ten leit­ta­sod­tak, az étel elké­szült, a sér­tett azt éppen kivet­te a sütő­ből, ami­kor ész­re­vet­te, hogy ott állt mel­let­te barát­ja, kezé­ben egy ács­sze­ker­cé­vel, és azzal szó nél­kül egy­szer nagy erő­vel lesúj­tott a fejé­re. A balta élé­vel talál­ta el a sér­tet­tet, ennek követ­kez­té­ben a feje erő­sen vérez­ni kezdett.

A sér­tett az ütést köve­tő­en azon­nal kisza­ladt a ház­ból és a közel­ben lakó mun­ka­adó­já­hoz ment, aki őt azon­nal az orvo­si ügye­let­re szál­lí­tot­ta, ahol a sérü­lé­sét ellát­ták, hala­dék­ta­la­nul érte­sí­tet­ték a men­tő­ket és a rendőrséget.

Eköz­ben a vád­lott is elhagy­ta a hely­színt, haza­ment, ahol a rend­őrök rövid időn belül elfogták.

A sér­tett a vád­lott bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. Tekin­tet­tel azon­ban az elkö­ve­tés­hez hasz­nált esz­köz­re, a sérült test­tá­jék­ra, az erő­be­ha­tás nagy­sá­gá­ra, a vád­lott ittas indu­la­ti álla­po­ta miatt abba bele­nyu­god­va haj­tot­ta végre tet­tét, hogy a sér­tett abba bele is halhat.

A Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Főügyész­ség - amennyi­ben a vád­lott a bűnös­sé­gét az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­ri - 6 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re, és 7 év köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tás­ra tett indít­ványt a vádiratában.

Az ügy­ben a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szék hoz döntést.