Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » Huszonhét főre emelkedett a gyanúsítottak száma a több, mint hatmilliárd forintos vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt indult bűnügyben- a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Az egy­ko­ri pénz­in­té­zet veze­tői és tár­sa­ik ellen a Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség által hűt­len keze­lés bűn­tet­te miatt foly­ta­tott nyo­mo­zás­ban teg­nap gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki a bank egyik ügy­fe­lét is.

A nyo­mo­zás eddi­gi ada­tai sze­rint a külö­nö­sen jelen­tős kárt okozó csa­lás bűn­tet­te miatt kihall­ga­tott és bűn­ügyi őri­zet­be vett gya­nú­sí­tott 2013 máju­sá­ban egy cég­ve­ze­tő tár­sá­val együtt 500 mil­lió forin­tot is meg­ha­la­dó össze­gű hitel­ké­rel­met nyúj­tott be a pénz­in­té­zet­hez azért, hogy az álta­luk kép­vi­selt gaz­da­sá­gi tár­sa­ság lik­vi­di­tá­si gond­ja­it kezel­jék.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a hitel­fel­ve­vők­nek már ekkor sem állt szán­dé­ká­ban a hitel vissza­fi­ze­té­se, a szer­ző­dés­kö­tés és a banki folyó­sí­tás érde­ké­ben pedig a pénz­in­té­zet tiszt­vi­se­lő­it meg­té­vesz­tet­ték azzal, hogy a fede­ze­te­ként fel­aján­lott vagyon­tár­gyak való­já­ban nem vol­tak meg­ter­hel­he­tők.

Ezen túl­me­nő­en a hitel továb­bi biz­to­sí­té­ka­ként meg­kö­tött kész­fi­ze­tő keze­si szer­ző­dés ren­del­ke­zé­sei elle­né­re a gya­nú­sí­tott szán­dé­ko­san  nem csa­tolt  vagyon­nyi­lat­ko­za­tot sem, mert azzal más banki tar­to­zá­sa­it és valós, ked­ve­zőt­len vagyo­ni viszo­nya­it is fel­tár­ta volna.

A bank a meg­kö­tött szer­ző­dés sze­rint a hitelt folyó­sí­tot­ta, annak - a gya­nú­sí­tott által később továb­bi biz­to­sí­ték­ként fel­aján­lott óva­dék­ra is figye­lem­mel -  egy része meg­té­rült.

A nyo­mo­zás­ban eddig  26 gya­nú­sí­tott sze­re­pelt, akik közül 18 sze­mély sza­bad­lá­bon véde­ke­zik, míg 8 fővel szem­ben bűn­ügyi fel­ügye­le­tet ren­delt el a bíró­ság.  A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség az újabb gya­nú­sí­tot­tal szem­ben indít­vá­nyoz­ta a bűn­ügyi fel­ügye­le­té­nek elren­de­lé­sét az ille­té­kes nyo­mo­zá­si bíró­nál.