Főoldal » Archív » Idős, beteg embert rabolt ki 10.000 forintért a vádlott

A Mono­ri Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fia­tal fér­fi­val szem­ben, aki egy idős, beteg ember­re támadt rá, és rabolt ki Monor egyik utcáján.

A bűn­ügy vád­lott­ja, egy fia­tal mono­ri férfi 2016 júni­u­sá­ban kora dél­után Monor egyik utcá­ján össze­ta­lál­ko­zott az arra bot­tal hala­dó fér­fi­val, a bűn­ügy sér­tett­jé­vel. A sér­tett 70 éves múlt, szem­mel lát­ha­tó­an meg­rom­lott az egész­sé­gi és fizi­ká­lis álla­po­ta, már beszél­ni sem tudott.
A vád­lott a kerí­tés­hez lökte a sér­tet­tet, a zse­bé­be nyúlt, és onnan kivet­te az idős ember 10.000 forint­ját. Ezután a sér­tet­tet sor­sá­ra hagy­va elrohant.
A fia­tal fér­fit elfo­gá­sát köve­tő­en a rend­őrök őri­zet­be vet­ték, azóta elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban van.

A Mono­ri Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re vagy elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál vagy fogya­té­kos­sá­gá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja a fér­fit. A járá­si ügyész­ség fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vád­lot­tal szemben.