Főoldal » Hírek » Idős házaspár bántalmazásával vett elégtételt a vádlott – a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség Bar­csi Kiren­delt­sé­ge a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett könnyű testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 60 éves fér­fi­val szem­ben, aki egy koráb­bi vita miatt bán­tal­ma­zott egy idős házas­párt.

A 78 éves szív­be­teg férfi és 70 éves, súlyo­san moz­gás­kor­lá­to­zott, csak man­kós bot­tal járni képes fele­sé­ge, vala­mint a vád­lott édes­any­ja között 2020 ápri­li­sá­ban szó­vál­tás ala­kult ki. Az eset­ről a vád­lott is érte­sült, és más­nap meg­je­lent a sér­tet­tek házá­nál azért, hogy meg­to­rol­ja a tör­tén­te­ket. Itt trá­gár módon beki­a­bált az idős fér­fi­nak, akit – alig­hogy kilé­pett az utcá­ra – egy­ből ütni kez­dett, ami­től a legyen­gült fizi­kai álla­pot­ban lévő sér­tett a föld­re esett.

A vád­lott a föl­dön fekvő sér­tet­tet is tovább ütötte-rúgta, amit ész­lelt a sér­tett fele­sé­ge és a ház­ban tar­tóz­ko­dó uno­ká­ja is, akik az idős férfi segít­sé­gé­re siet­tek. Ennek során a jogos védel­mi hely­zet­ben lévő asszony a man­kós bot­já­val kis erő­vel meg­ütöt­te a vád­lot­tat, míg az unoka meg­pró­bál­ta hátul­ról átka­rol­va elhúz­ni a fér­fit. A vád­lott azon­ban kisza­ba­dult az unoka fogá­sá­ból, és az idős asszony ellen for­dult, akit neki­lö­kött a kerí­tés­ka­pu­nak, de az erő­ki­fej­tés­től maga is elesett, ezután pedig távo­zott a hely­szín­ről.

A sér­tet­tek közül az idős fér­fi­nak a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben mell­kas és has­fal sérü­lé­se, míg fele­sé­gé­nek mell­kas zúzó­dá­sa kelet­ke­zett, melyek könnyű, nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­sek.

Az ügyész­ség a Bar­csi Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy koráb­bi fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­té­sé­nek vég­re­haj­tá­sát is ren­del­je el.