Főoldal » Hírek » Idős nőt gázolt halálra a zebrán – vádat emelt a járási ügyészség- a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a hely­be­li fér­fi­val szem­ben, aki tavaly május­ban Sze­ged bel­te­rü­le­tén egy közel 80 éves nő halá­lát okozta.

A vád­irat sze­rint a férfi az álta­la veze­tett gép­ko­csi­val köz­le­ke­dett Sze­ge­den, 2019. május 11-én dél­előtt. A város egyik kör­for­gal­má­ból kihajt­va a vád­lott túl­zott sebes­ség­gel és a kellő körül­te­kin­tést elmu­laszt­va köze­lí­tet­te meg a jel­ző­táb­lá­val védett, fel­fes­tett gyalogos-átkelőhelyet, mely­ből adó­dó­an nem vette észre az egyéb­ként kor­lá­to­zás nél­kül belát­ha­tó zeb­rá­ra rálé­pő sér­tet­tet. Az idős korá­ból adó­dó­an las­san köz­le­ke­dő nőt a vád­lott már csak akkor ész­lel­te, ami­kor a sér­tett a jár­dá­ról lelé­pett a gya­log­át­ke­lő­hely­re. A vád­lott ekkor vész­fé­ke­zett, de az ütkö­zést már nem tudta elke­rül­ni. A sér­tett a bal­eset követ­kez­té­ben olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a kór­ház­ba szál­lí­tást köve­tő­en elhunyt.

A bal­ese­tért a vád­lot­tat ter­he­li a fele­lős­ség, mivel a köz­le­ke­dé­se során meg­szeg­te azt a sza­bályt, hogy a gya­lo­gos­nak elsőbb­sé­get kell adni, továb­bá a gyalogátkelő-helyet úgy kell meg­kö­ze­lí­te­ni, hogy ezen köte­le­zett­sé­gé­nek a veze­tő szük­ség ese­tén meg­ál­lás­sal is ele­get tud­jon tenni.

A vád­lott fenti köte­le­zett­sé­gei meg­sze­gé­sé­vel gon­dat­lan­ság­ból a sér­tett halá­lát ered­mé­nye­ző köz­le­ke­dé­si bal­ese­tet okozott.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat. 

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.