Főoldal » Archív » Időskorúaktól lopott az álszerelő - vádemelés

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség 39 rend­be­li lopás bűn­tet­te, illet­ve vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 32 éves fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint egy kábel­te­le­ví­zió szol­gál­ta­tó cég mun­ka­tár­sá­nak adta ki magát annak érde­ké­ben, hogy meg­sze­rez­ze az idős­ko­rú sér­tet­tek érté­ke­it.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2015 augusz­tu­sa és 2016 novem­be­re között össze­sen 39 idős­ko­rú fér­fit, ille­ve nőt tévesz­tett meg úgy, hogy magát az egyik leg­na­gyobb kábel­te­le­ví­zió szol­gál­ta­tó cég alkal­ma­zott­já­nak adta ki, és így jutott be a sér­tet­tek laká­sá­ba.

Jel­lem­ző­en hét­köz­nap, mun­ka­idő­ben csen­ge­tett be a sér­tet­tek­hez, vagy a tár­sas­há­zak folyo­só­ján szó­lí­tot­ta le őket. Arra hivat­ko­zott, hogy ellen­őriz­nie kell a szol­gál­ta­tó készü­lé­ket, vagy sze­re­lé­si mun­kát kell végez­nie. Ezután úgy tett, mint­ha meg­vizs­gál­ná a bel­té­ri egy­sé­ge­ket, állí­ta­na, sze­rel­ne azon vala­mit, illet­ve eköz­ben több eset­ben a köz­pont­tal való tele­fon­be­szél­ge­tést is szín­lelt. A sér­tet­tek figyel­mét eköz­ben rend­sze­rint úgy terel­te el, hogy kávét, vizet, vagy val­mi­lyen szer­szá­mot kért, majd a sér­tett távol­lé­tét kihasz­nál­va éksze­re­ket, kész­pénzt tulaj­do­ní­tott el, volt olyan idős­ko­rú, aki­nek konk­ré­tan a nyug­dí­ját vitte el.

A bűncselekmény-sorozatnak a vád sze­rint 39 sér­tett­je van, közü­lük a leg­idő­sebb áldo­zat 94 éves volt az elkö­ve­tés ide­jén. Tőlük a vád­lott össze­sen több mint 6,5 mil­lió forint érték­ben tulaj­do­ní­tott el éksze­re­ket és kész­pénzt.

A vád­lott jelen­leg is elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban van, vele szem­ben a kerü­le­ti ügyész­ség vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vád­irat­ban. A vád tár­gyá­vá tett bűn­cse­lek­mé­nyek bün­te­té­si téte­lé­nek felső hatá­ra - a több­szö­rös vissza­eső elkö­ve­tő­nek minő­sü­lő vád­lott ese­té­ben - 11 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés.