Főoldal » Archív » Illegális szemetelők ellen emeltek vádat Baján

A Bajai Járá­si Ügyész­ség hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás rend­je meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt vádat emelt két bács­al­má­si férfi ellen, akik 2019 szep­tem­be­ré­ben egy bács­al­má­si ház­ból elvitt öt zsák hul­la­dé­kot egy kül­te­rü­le­ti út mel­lett, a hul­la­dék­tá­ro­ló udvar köze­lé­ben rak­ták le illegálisan.

A vád­irat sze­rint a két vád­lot­tat 2019 szep­tem­be­ré­ben egy bács­al­má­si nő bízta meg azzal, hogy az albér­le­té­ben az előző lakók által öt zsák­ban fel­hal­mo­zott hul­la­dé­kot szál­lít­sák el.

A vád­lot­tak a meg­be­szél­tek sze­rint el is men­tek a bács­al­má­si ingat­lan­ra, ahol egy maguk­kal vitt kézi­ko­csi­ra fel­pa­kol­ták az öt zsák hul­la­dé­kot. A zsá­kok­ban közel 1,2 köb­mé­ter hul­la­dék, ezen belül cso­ma­go­ló­anya­gok, kom­mu­ná­lis hul­la­dék, papír, ruha­ne­mű, műanyag és lomb­hul­la­dék volt.

A vád­lot­tak a kézi­ko­csi­val a hul­la­dé­kot Bács­al­más kül­te­rü­le­té­re vit­ték, ahol az út mel­lett egy füves árok­ba borí­tot­ták. Csak néhány száz métert kel­lett volna tovább vin­ni­ük, ugyan­is a közel­ben volt egy hul­la­dék­tá­ro­ló udvar, ahol legá­li­san sza­ba­dul­hat­tak volna meg a szeméttől.

Az árok­ba borí­tott hul­la­dék azon­ban alkal­mas az embe­ri élet, testi épség és egész­ség veszé­lyez­te­té­sé­re, a műanya­gok bal­eset­ve­szé­lye­sek és élő szer­ve­zet­be kerül­ve káro­sít­hat­ják is azt. A vád­lot­ta­kat meg­bí­zó nő nem tudta, hogy a vád­lot­tak ille­gá­li­san fog­nak meg­sza­ba­dul­ni a hulladéktól.

A járá­si ügyész­ség a sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­ta­kat hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás rend­je meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­té­vel vádol­ja és köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta velük szem­ben. A vád­lot­tak bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.