Főoldal » Hírek » Illegális tea szeánszokat szervezett egy nő – a Baranya Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sik­ló­si Járá­si Ügyész­ség töb­bek között kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt emelt vádat egy bara­nyai nő ellen, aki tudat­mó­do­sí­tó sze­rek hasz­ná­la­tá­val szer­ve­zett szertartásokat.

A vád­irat sze­rint a nő koráb­ban élet­vi­tel­sze­rű­en kül­föl­dön élt és dol­go­zott, mely­nek során hosszabb időt töl­tött Dél-Amerikában, ahol meg­is­mer­ke­dett egy olyan szer­tar­tás­sal, amely tudat­mó­do­sí­tó főzet fogyasz­tá­sa köré épült fel. 

A nő 2022 feb­ru­ár­já­ban azzal az elha­tá­ro­zás­sal tért vissza Magyar­or­szág­ra, hogy a kül­föl­dön tanul­ta­kat itt­hon hasz­no­sít­ja. Az elkö­ve­tő koráb­ban elvég­zett egy ter­mé­szet­gyó­gyá­sza­ti alap­mo­dult, azon­ban szak­ké­pe­sí­tés­sel, szak­kép­zett­ség­gel, illet­ve egész­ség­ügyi vég­zett­ség­gel nem ren­del­ke­zett. Ennek elle­né­re úgy hatá­ro­zott, hogy a kül­föl­dön szer­zett isme­re­te­i­re ala­poz­va az álta­la is ismer­ten tudat­mó­do­sí­tó hatá­sú, Magyar­or­szá­gon til­tott ható­anyag fel­hasz­ná­lá­sá­val készü­lő főze­tet alkal­maz­va un. gyó­gyí­tó sze­án­szo­kat fog tar­ta­ni ellen­szol­gál­ta­tás fejében.

A vád­lott ennek érde­ké­ben lét­re­ho­zott egy inter­ne­tes web­ol­dalt, melyen keresz­tül házi­lag készí­tett ter­mé­sze­tes alapú ház­tar­tá­si sze­re­ket for­gal­ma­zott, illet­ve külön­fé­le szer­tar­tá­sok, terá­pi­ák elvég­zé­sé­re ajánl­ko­zott.  A nő a szer­tar­tá­so­kat egy Sik­lós­hoz köze­li tele­pü­lé­sen vásá­rolt ingat­la­non végezte. 

 A nő 2022 tava­szá­tól kezd­ve a szer­tar­tás­hoz szük­sé­ges főzet alap­anya­ga­it és a szer­tar­tás során hasz­ná­la­tos más anya­go­kat besze­rez­te úgy is, hogy tisz­tá­ban volt azzal, hogy a főzet tudat­mó­do­sí­tó hatá­sá­nak eléré­sé­hez olyan vegyü­le­tek­re is szük­ség van, ame­lyek magyar­or­szá­gi keres­ke­del­mi for­ga­lom­ban nem kap­ha­tók, illet­ve bir­tok­lá­suk, fogyasz­tá­suk Magyar­or­szá­gon jog­sza­bály­ba ütközik.

2022 nya­rán a vád­lott leg­alább négy sze­mély rész­vé­te­lé­vel vég­zett un. tea sze­án­szot, mely­nek során az egyi­kük­nél olyan mér­ték­ben elha­tal­ma­sod­tak a láto­má­sok, hogy gya­lo­go­san mene­kült el a hely­szín­ről. Őt - aki mene­kü­lés köz­ben szá­mos sérü­lést szen­ve­dett - este talál­ták meg a rendőrök. 

 A vád­lott lakó­he­lyén tar­tott, illet­ve a sze­án­szo­kon fel­hasz­nált anya­gok egy része kábí­tó­szer­nek, illet­ve új pszi­cho­ak­tív anyag­nak minősülnek.

 Az ügyész­ség a vád­lot­tat kábí­tó­szer bir­tok­lás, új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­té­vel, vala­mint kuruzs­lás vét­sé­gé­vel vádolja.