Főoldal » Hírek » Ismerőse nevére rendelt telefon előfizetést, felfüggesztett börtönbüntetés várhat rá - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal a 21 éves Nóg­rád megyei fér­fi­val szem­ben, aki egy isme­rő­se nevé­re ren­delt mobil­te­le­fon elő­fi­ze­tést, mellyel közel 63.000 forint kárt okozott.

A férfi egy koráb­ban elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény miatt javí­tó­in­té­zet­be került, ahon­nan meg­szö­kött. Ezután kéz alól vásá­rolt egy mobil­te­le­font, ami­ben talált egy képet, ami az egyik isme­rő­se sze­mé­lyi iga­zol­vá­nyá­ról készült.

Mivel sze­re­tett volna inter­ne­tez­ni, az isme­rő­se nevé­re és ada­ta­i­nak fel­hasz­ná­lá­sá­val 2019 augusz­tu­sá­ban az egyik táv­köz­lé­si szol­gál­ta­tó webshop­ján kor­lát­lan inter­ne­te­zé­si lehe­tő­sé­get biz­to­sí­tó mobil­te­le­fon elő­fi­ze­tést ren­delt. A szol­gál­ta­tás hasz­ná­la­tát biz­to­sí­tó SIM kár­tyát egy hamis meg­ha­tal­ma­zás fel­mu­ta­tá­sá­val, saját nevé­ben vette át a kiszál­lí­tás hely­ként meg­je­lölt ben­zin­kú­ton. Ezután a csa­lárd módon meg­szer­zett szol­gál­ta­tás hasz­ná­la­tá­val közel 63.000 forint kárt oko­zott a szolgáltatónak.

Mivel a vád­lott az isme­rő­se sze­mé­lyes ada­ta­it enge­dély nél­kül hasz­nál­ta fel a ren­de­lés során és hamis fel­ha­tal­ma­zás­sal vette át a tele­font, az infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás mel­lett hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­val és sze­mé­lyes adat­tal vissza­élés vét­sé­gé­vel is vádol­ja az ügyész­ség. A vád­irat­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság köte­lez­ze őt a sér­tett tel­jes kárá­nak megtérítésére.