Főoldal » Hírek » Italozás után meg akarta késelni vendéglátóját - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 31 éves fér­fi­val szem­ben, aki kés­sel támadt a házi­gaz­dá­ra.

A vád­irat sze­rint a vád­lott egy barát­já­val 2020. feb­ru­ár hónap végén, az éjsza­kai órák­ban Mis­kol­con egy ház­nál ita­lo­zott, azon­ban közte és a ven­dég­lá­tó­ja között szó­vál­tás ala­kult ki. A vád­lott az asz­tal­ról fel­vett egy kést, a sér­tett felé tar­tot­ta, és közöl­te vele, hogy hiába ilyen nagy­ter­me­tű, a kés­sel szem­ben nem fog tudni véde­kez­ni, és ő már meg­szúrt mást is.

A vád­lott ezután szúró moz­du­la­to­kat tett a házi­gaz­da felé, aki kime­ne­kült az utcá­ra, a vád­lott viszont nem hagyott fel cse­lek­mé­nyé­vel, hanem üldö­ző­be vette, azt kia­bál­va, hogy a sér­tett­nek nem lesz mara­dá­sa sem a ház­ban, sem a lakókörnyezetében.

Az egész utcán végig üldöz­te a sér­tet­tet, majd elrej­tő­zött egy bok­ros terü­le­ten. A sér­tett úgy gon­dol­ta, hogy a vád­lott már elment, ezért vissza­in­dult a házá­hoz, a vád­lott azon­ban kifi­gyel­te és ismét kés­sel a kézé­ben üldö­ző­be vette, ekkor a sér­tett viszont azt kia­bál­ta, hogy már hívott rendőrt.

A vád­lott erre fel­ha­gyott a továb­bi táma­dás­sal, elment az utcá­ból és egy köze­li gazos, bok­ros terü­le­ten elrejtőzött.

A sér­tett vissza­ment a házá­ba, az érte­sí­tés­re kiér­ke­ző rend­őr­jár­őrök a haj­na­li órák­ban elfog­ták a vádlottat.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű – más ügy­ben letar­tóz­ta­tás­ban lévő – vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.