Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Italt vásároltatott magának a sértettel, majd kirabolta

A Pápai Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 27 éves hely­be­li fér­fi­val szem­ben, aki 2018 júli­u­sá­ban meg­lop­ta, majd lopott pénz meg­tar­tá­sa végett bán­tal­maz­ta a neki elő­ző­leg italt vásár­ló sértettet. 

A vád­irat­ban fog­lal­tak sze­rint az elkö­ve­tő az éjje­li órák­ban, tizen­négy év alat­ti isme­rő­sé­vel vára­ko­zott az egyik pápai dohány­bolt előtt, ami­kor a sér­tett az üzlet­nél meg­je­lent, ott sze­szes italt vásá­rolt, majd azt a bolt előtt elfogyasztotta.

A vád­lott ekkor meg­kér­te a sér­tet­tet, hogy neki és kis­ko­rú tár­sá­nak is vásá­rol­jon italt, amit a férfi kez­det­ben meg­ta­ga­dott, de több­szö­ri kérést köve­tő­en végül vett nekik 1-1 üveg, 1 dl kisze­re­lé­sű rövid­italt. Az ita­lok elfo­gyasz­tá­sa után, haj­na­li fél kettő körül a sér­tett haza­fe­lé indult. A vád­lott és a tár­sa­sá­gá­ban lévő kis­ko­rú fiú mint­egy 20 másod­perc eltel­té­vel követ­te, majd ami­kor utol­ér­ték, a vád­lott várat­la­nul a sér­tett jobb első zse­bé­be nyúlt, s abból 3000 forin­tot kivett.

A sér­tett fel­szó­lí­tot­ta az elkö­ve­tőt, hogy adja vissza a pén­zét, de a vád­lott azért, hogy a pénzt meg­tart­has­sa, tenyér­rel, nagy erő­vel arcon ütöt­te a fér­fit. A sér­tett az ütést köve­tő­en mene­kül­ni akart, de a vád­lott hátba rúgta. A férfi a rúgás­tól elesett, majd miu­tán fel­állt, közöl­te, hogy érte­sí­ti a rend­őr­sé­get, és ismét köve­tel­ni kezd­te a pén­zét. A vád­lott azon­ban erre csak annyit vála­szolt, „Azt aka­rod, hogy a tele­font is elve­gyem tőled?”, majd a kis­ko­rú fiú­val, aki köz­ben több­ször kérte a vád­lot­tól a pénz vissza­adá­sát, elfu­tot­tak a helyszínről.

Az ügyész­ég a letar­tóz­ta­tás­ban lévő elkö­ve­tő­vel szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vádiratban.