Főoldal » Hírek » Ittasan autóztak a megye útjain - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nagy­atá­di Járási Ügyész­ség jár­mű­ve­ze­tés til­tott áten­ge­dé­sé­nek vét­sé­ge és ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat azok­kal a fér­fi­ak­kal szem­ben, akik közül a fia­ta­labb férfi a vád sze­rint azért adta át a veze­tést ittas tár­sá­nak, mert az elfo­gyasz­tott alko­hol hatá­sa miatt nem tudott tovább kor­má­nyoz­ni.

A vád sze­rint a köz­le­ke­dé­si sza­bály­sér­té­sek miatt több­ször fele­lős­ség­re vont vád­lottak 2021 janu­ár­já­ban a haj­na­li órák­ban Lábod­ról Őrti­los­ba indul­tak közös isme­rő­sük­höz másod­ren­dű vád­lott édes­any­já­nak autó­já­val, ami­nek hasz­ná­la­tá­ra nem kér­tek engedélyt.

A fér­fi­ak a barát ott­ho­ná­ban sze­szes italt fogyasz­tot­tak, majd mind­hár­man kocsi­ba ültek, cél nél­kül autóz­tak, mely­nek során egy gyé­ké­nye­si ben­zinkút­nál nagyobb mennyi­sé­gű dobo­zos sört vásá­rol­tak, amit szin­tén megittak.

A sze­szes ital hatá­sa ekkor már a gép­ko­csit veze­tő másod­ren­dű vád­lott­nál erő­sen érző­dött, ezért haza­fe­lé inkább átad­ta a veze­tést ittas vád­lott tár­sá­nak, azon­ban úti­cél­ju­kig nem értek el, mert Segesd köze­lé­ben a nagy­atá­di rend­őrök köz­úti ellen­őr­zés alá von­ták őket.

Az ügyész­ség a Nagy­atá­di Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a terheltekkel szem­ben bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban pénz­bün­te­tést és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást indítványozott.