Főoldal » Archív » Ittasan és a tulajdonos engedélye nélkül vezette barátja gépkocsiját a fiatalkorú

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat az ellen a hor­to­bá­gyi férfi ellen, aki a közös szó­ra­ko­zás után itta­san vezet­te a barát­ja gép­ko­csi­ját.

A vád sze­rint a fia­tal­ko­rú vád­lott, annak barát­ja, élet­tár­sa és még egy isme­rős 2019. augusz­tus 23-án, este, a sér­tett gép­ko­csi­já­val Bal­maz­új­vá­ros­ra men­tek szó­ra­koz­ni. Az éjsza­ka folya­mán több ven­dég­lá­tó egy­ség­ben is meg­for­dul­tak, a vád­lott is és a sér­tett is fogyasz­tott sze­szes italt.

Haj­nal­ban a sér­tett rosszul lett, hozzá men­tőt kel­lett hívni. A férfi az elszál­lí­tá­sát meg­elő­ző­en a gép­jár­mű indí­tó­kul­csát a fia­tal­ko­rú vád­lott­ra bízta, azon­ban az autó veze­té­sé­re nem adott engedélyt.

Rövid­del ezután a fia­tal­ko­rú férfi beült az autó­ba, beül­tet­te bará­ta­it is és azzal hazaindultak.

Rövid útsza­kasz meg­té­te­lét köve­tő­en 2019. augusz­tus 24-én, haj­na­li 3:00 óra körül, a vád­lot­tat a rend­őrök meg­ál­lí­tot­ták, iga­zol­tat­ták, mely­nek kere­té­ben alko­hol­vizs­gá­lat­ra is sor került. A vád­lott itta­san vezet­te a sze­mély­gép­ko­csit, illet­ve azzal a sér­tett tudta és bele­egye­zé­se nél­kül közlekedett.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a fia­tal­ko­rú vád­lott ellen jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te és ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járásbíróságon.

A bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban a járá­si ügyész­ség indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ira­tok tar­tal­ma alap­ján, a vád­lot­tat hal­ma­za­ti bün­te­té­sül köz­ér­de­kű munka bün­te­tés­re ítél­je és hatá­ro­zott idő­tar­tam­ra tilt­sa el őt a köz­úti jár­mű­vek vezetésétől.