Főoldal » Archív » Ittasan halálra gázolta, majd sorsára hagyta a kerékpárost

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett annak fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sá­ra, aki Ceg­léd tér­sé­gé­ben itta­san vezet­ve halál­ra gázolt, majd sor­sá­ra hagyott egy kerék­pá­ro­zó lányt.

A bűn­ügy gya­nú­sí­tott­ja, egy cse­mői férfi 2019. szep­tem­ber 27-én az esti órák­ban itta­san veze­tett Csemő felől Ceg­léd irá­nyá­ba. Veze­tői enge­dé­lye nem volt.

Az úttest jobb szé­lé­re húzód­va, vele azo­nos irány­ban kerék­pá­ro­zott a bűn­ügy két sér­tett­je, egy fia­tal lány és egy fiú. A kerék­pá­rok meg­fe­le­lő­en ki vol­tak vilá­gít­va. A kerék­pá­ros sér­tet­tek és a mögöt­tük hala­dó gya­nú­sí­tott sze­mély­gép­ko­csi­ja között több jármű is köz­le­ke­dett.

A gya­nú­sí­tott előz­get­ni kez­dett úgy, hogy vala­mennyi jár­mű­nek fékez­ni kel­lett. Az egyik elő­zés során a férfi az ittas­sá­gá­ból eredő figyel­met­len­sé­ge miatt nem vette észre az úttes­ten előt­te hala­dó kerék­pá­ro­so­kat, és a gép­ko­csi­ja jobb első részé­vel előbb lány, majd a fiú kerék­pár­já­nak ütkö­zött.

A bal­eset követ­kez­té­ben fia­tal lány olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te. A fiú a bal­eset követ­kez­té­ben súlyo­san sérült.

A bal­ese­tet a gya­nú­sí­tott ész­lel­te, ennek elle­né­re nem állt meg, nem győ­ző­dött meg arról, hogy a sérül­tek segít­ség­re szorulnak-e, hanem elhaj­tott. Az autót Ceg­lé­den hagy­ta, majd Cse­mő­re ment vissza, ahol a gép­ko­csi indí­tó­kul­csát és táv­irá­nyí­tó­ját az út menti árok­ba dobta. A rend­őrök itt fog­ták el és vet­ték őri­zet­be a fér­fit.

A halált okozó, ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­té­vel és más bűn­cse­lek­ménnyel gya­nú­sí­tott férfi szö­ké­sé­nek veszé­lye a bűn­cse­lek­mé­nyek tár­gyi súlya és a férfi bal­eset utáni maga­tar­tá­sa miatt fenn­áll. Attól is tar­ta­ni kell, hogy sza­ba­don hagy­va tanúk befo­lyá­so­lá­sá­val veszé­lyez­te­ti a nyo­mo­zás sike­rét és a bűn­is­mét­lés veszé­lye is fenn­áll. A fér­fi­nak épp a mai napon kel­lett volna koráb­bi, ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt bíró­ság elé áll­nia. Ezek a körül­mé­nyek kizá­ró­lag a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­val aka­dá­lyoz­ha­tók meg.

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség ezért indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét.