Főoldal » Archív » Járókelőket és gondnokát is fenyegette az agresszív férfi

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt nyúj­tott be vád­ira­tot egy 59 éves férfi ellen, aki köz­te­rü­le­ten több­ször konf­lik­tus­ba került járó­ke­lők­kel, illet­ve gond­no­kát és egy gyám­ügyi ügy­in­té­zőt is intéz­ke­dés­re akart kényszeríteni.

A vád­lott 2019 máju­sá­ban, Kapos­vá­ron, egy zöld­sé­ges bolt előtt vára­ko­zó nőnek han­go­san kez­dett beszél­ni és ok nél­kül szi­dal­maz­ta. A nő a közel­ben lévő édes­ap­já­nak elme­sél­te, hogy inzul­tál­ja a vád­lott, amit az édes­apa szá­mon kért a fér­fin. A vád­lott ekkor még agresszí­vab­bá vált, elő­ször a szaty­rá­ból elő­vett bot­tal ütött a férfi felé, majd egy kés­sel szúró moz­du­la­to­kat tett, miköz­ben meg­ölés­sel fenyegette.

A vád­lott 2019 már­ci­u­sá­tól heten­te több­ször fel­ke­res­te gond­no­kát a mun­ka­he­lyén azért, hogy a nyug­dí­ját ne két rész­let­ben, hanem egy összeg­ben adja át neki. A férfi köve­te­lé­sé­nek min­den alka­lom­mal fenye­ge­tés­sel adott nyo­ma­té­kot, egy­szer a sér­tet­tet az utcán is követ­te és azt kia­bál­ta neki, ha nem adja át a pén­zét, akkor „kinyír­ja”.

A férfi 2019 máju­sá­ban a kapos­vá­ri gyám­hi­va­tal­ba is bement, ahol az egyik ügy­in­té­ző­től iro­dá­ja ajta­ját ütve han­go­san köve­tel­te, hogy uta­sít­sa gond­no­kát nyug­dí­ja egy­össze­gű kifi­ze­té­sé­re, külön­ben elvág­ja a torkát.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben – amennyi­ben elő­ké­szí­tő ülé­sen a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­me­ri – 3 év 9 hónap tar­ta­mú bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint 4 év köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.