Főoldal » Archív » Járókeretes idős nőt fosztott ki egy férfi Budapesten - gyorsított eljárásban állította bíróság elé az ügyészség

A 49 éves férfi pár nap­pal ezelőtt egy járó­ke­ret­tel köz­le­ke­dő 82 éves nőtől vette el az érté­ke­it. Az ügyé­szi indít­vány alap­ján a bíró­ság a fér­fit 4 év vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te. 

A tény­ál­lás sze­rint a vád­lott 2017. szep­tem­ber 24-én dél körül a Buda­pest V. kerü­let, Októ­ber 6. utcán fel­fi­gyelt a járó­ke­ret­tel köz­le­ke­dő idős­ko­rú sér­tett­re, akit követ­ni kez­dett azért, hogy az érté­ke­it megszerezze.

A vád­lott ennek érde­ké­ben meg­szó­lí­tot­ta a 82 éves nőt és beszél­get­ni kez­dett vele, mind­eköz­ben pedig egé­szen a lakó­he­lyé­ig kísér­te. Ekkor a férfi meg­kér­te a sér­tet­tet, hogy kínál­ja meg egy pohár víz­zel, ezt azon­ban ő vissza­uta­sí­tot­ta. Ekkor a vád­lott agresszív­vé vált, hir­te­len meg­ra­gad­ta a sér­tett járó­ke­ret­re akasz­tott tás­ká­ját azért, hogy azt eltu­laj­do­nít­sa. Mivel azon­ban a táska szíja a járó­ke­ret­re volt teker­ve, a vád­lott azt rán­gat­ni kezd­te, miköz­ben a járó­ke­re­tet is kirán­tot­ta a sér­tett kezé­ből. Az idős­ko­rú nő segít­sé­gért kia­bál­va meg­pró­bál­ta a tás­ká­ját vissza­sze­rez­ni, azon­ban a járó­ke­ret nél­kül elvesz­tet­te az egyen­sú­lyát és elesett.

A sér­tett kia­bá­lá­sát járó­ke­lők hal­lot­ták meg, akik a tár­sas­ház kapu­já­ban a ter­hel­tet elfog­ták, és a rend­őr­ség kiér­ke­zé­sé­ig visszatartották.

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség - a Buda­pes­ti V. kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­ság által tel­je­sí­tett nyo­mo­zás ered­mé­nye­ként - a fér­fit kifosz­tás bűn­tet­te miatt még az őri­zet tar­ta­ma alatt, három napon belül gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állította.

A tár­gya­lá­son lefoly­ta­tott bizo­nyí­tás alap­ján a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság vád­dal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg a több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lott bűnös­sé­gét és ezért őt 4 év vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te, vala­mint 5 évre eltil­tot­ta a köz­ügyek gyakorlásától.