Főoldal » Hírek » Járványhelyzetben is eredményes évet zárt a Veszprém Megyei Főügyészség

A koro­na­ví­rus okoz­ta jár­vány köze­pet­te idén sem lehe­tett meg­tar­ta­ni a Veszp­rém Megyei Főügyész­ség hagyo­má­nyos tava­szi évér­té­ke­lő érte­kez­le­tét, azon­ban a 2020-as év összeg­zé­se meg­tör­tént, és a főügyész­ség a nehéz­sé­gek elle­né­re ered­mé­nyes idő­sza­kot zárt.

A tava­lyi év leg­na­gyobb kihí­vá­sát az ügyé­szi szer­ve­zet szá­má­ra is az immár több mint egy éve tartó világ­jár­vány és a követ­kez­mé­nye­i­nek elhá­rí­tá­sa érde­ké­ben hozott jog­sza­bá­lyi vál­to­zá­sok jelen­tet­ték. A mun­ka­tár­sak egész­sé­gé­nek védel­me és a műkö­dő­ké­pes­ség érde­ké­ben elsőd­le­ges volt a védel­mi intéz­ke­dé­sek folya­ma­tos vég­re­haj­tá­sa. Ezek meg­tar­tá­sá­val és az infor­ma­ti­kai lehe­tő­sé­gek adta új mun­ka­mód­sze­rek­kel azon­ban fel­ada­ta­in­kat sike­rült idő­sze­rű­en és haté­ko­nyan tel­je­sí­te­ni. A leg­na­gyobb vál­to­zást az online mun­ka­vég­zés infor­ma­ti­kai hát­te­ré­nek meg­te­rem­té­se és folya­ma­tos bővü­lé­se jelen­tet­te, amely a tel­jes­ér­té­kű ott­ho­ni mun­ka­vég­zés lehe­tő­sé­gén túl a tár­gya­lá­so­kon, tovább­kép­zé­se­ken tör­té­nő online rész­vé­telt is biztosította.

A megye ügyé­szi szer­vei a bün­te­tő­jo­gi szak­ági fel­ada­ta­ik ellá­tá­sa során kiemelt figyel­met for­dí­tot­tak a tör­vé­nyi határ­idők meg­tar­tá­sá­ra, vala­mint – élve a meg­vál­to­zott jog­sza­bá­lyi lehe­tő­sé­gek­kel – a sze­mé­lyes jelen­lé­tet nem igény­lő eljá­rá­si for­mák szé­les körű alkal­ma­zá­sá­ra. Ennek révén az ügyek 75,4%-ában bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló indít­vánnyal került sor a vád­eme­lés­re, továb­bá kiemelt cél volt, hogy az ügyé­szek bíró­sá­gi jelen­lé­té­re mind nagyobb szám­ban tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz útján kerül­hes­sen sor, mely­nek tech­ni­kai fel­té­te­lei év köz­ben is folya­ma­to­san javul­tak. A megye ügyé­szi szer­ve­i­nek vád­ered­mé­nyes­sé­ge az orszá­gos átla­got meg­ha­la­dó­an 99,2%-os, míg a köz­le­ke­dé­si szak­te­rü­le­ten és a fia­tal­ko­rú­ak bün­te­tő­ügye­i­ben egy­aránt 100%-os volt. 

A köz­jo­gi szak­ág­ban az előző évhez képest lénye­ge­sen több ügy érke­zett, melyek leg­na­gyobb részét vál­to­zat­la­nul a sza­bály­sér­té­si eljá­rá­sok­kal kap­cso­la­tos tör­vé­nyes­sé­gi ellen­őr­zés tette ki. A büntetés-végrehajtási tör­vé­nyes­sé­gi fel­ügye­le­ti és jog­vé­del­mi ügyé­szek fel­ada­ta­i­nak növe­ke­dé­sét ered­mé­nyez­te a Veszp­rém Megyei Büntetés-végrehajtási Inté­zet­ben az elmúlt év során vég­re­haj­tott férő­hely­bő­ví­tés követ­kez­té­ben meg­emel­ke­dett fog­va­tar­tot­ti létszám. 

A nehéz­sé­gek köze­pet­te öröm­te­li ered­ményt jelen­tett a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség épü­le­té­nek külső meg­úju­lá­sa, amely az idén belső átala­kí­tá­sok­kal folytatódik.