Főoldal » Archív » Játékszenvedélye miatt volt szüksége pénzre a rokkantnyugdíjas debreceni férfinek - videóval és fotókkal

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki magas beosz­tá­sú tit­kos ügy­nök lát­sza­tát kelt­ve, külön­bö­ző valót­lan okok­ra hivat­ko­zás­sal csalt ki nagy össze­ge­ket a sértettektől.

A rok­kant­nyug­dí­jas vád­lott 2014. évtől kez­dő­dő­en 2017. év őszé­ig a fia isme­ret­sé­gi körét fel­hasz­nál­va tehe­tő­sebb embe­rek köze­lé­be fér­kő­zött, a meg­is­mer­ke­dé­sük alkal­má­val min­den eset­ben magas rangú tit­kos ügy­nök­nek adta ki magát és rend­sze­re­sen hivat­ko­zott szé­les­kö­rű kap­cso­lat­rend­sze­ré­re, amely okán a későb­bi­ek­ben bár­mi­ben segí­te­ni tud isme­rő­se­i­nek. Hosszú évek óta tartó játék­szen­ve­dé­lye foly­tán rend­sze­re­sen nagyobb össze­gű pénz­re volt szük­sé­ge, ame­lyet a sér­tet­tek meg­té­vesz­té­sé­vel, illet­ve meg­ká­ro­sí­tá­sá­val terem­tett elő.

Miu­tán a vád­lott a sér­tet­tek bizal­má­ba fér­kő­zött, tőlük több alka­lom­mal nagyobb össze­gű kész­pénzt kért köl­csön. Ennek oka­ként leg­több­ször édes­ap­ja és édes­any­ja kül­föl­di gyógy­ke­ze­lé­sét, műté­tét, majd édes­ap­ja halá­lát köve­tő­en a teme­té­si költ­sé­gek és a szü­lei által ráha­gyott ingat­lan adás­vé­te­le kap­csán fel­me­rült költ­sé­gek meg­elő­le­ge­zé­sét jelöl­te meg. A kiépí­tett biza­lom­ra tekin­tet­tel a sér­tet­tek tel­je­sí­tet­ték a vád­lott kéré­sét, a fenti idő­szak­ban egyes sér­tet­tek több alka­lom­mal is nagyobb össze­gű köl­csönt nyúj­tot­tak a vád­lott­nak, a pénzt Deb­re­cen külön­bö­ző pont­ja­in adták át a férfinak.

A vád­lott ily módon hat sér­tet­tet káro­sí­tott meg, cse­lek­mé­nyé­vel össze­sen több mint 26.000.000,- Ft kárt oko­zott, amely nem térült meg. A vád­lott­nak sem szán­dé­ká­ban, sem pedig mód­já­ban nem állt a kicsalt pénz­össze­gek vissza­fi­ze­té­se. Az eljá­rás során öt sér­tett ter­jesz­tett elő pol­gá­ri jogi igényt a vád­lot­tal szemben.

A vád­lott 2017. évben a fiá­tól is rend­sze­re­sen kért köl­csön kisebb-nagyobb össze­ge­ket, egy idő után azon­ban a fia már nem adott neki pénzt, ezért 2017 augusz­tu­sa és novem­be­re között a vád­lott őt mobil­te­le­fo­non rend­sze­re­sen zak­lat­ta, több mint száz­het­ven­szer hívta fel azért, hogy pénzt adjon neki, ezál­tal a min­den­na­pi élet­vi­te­lé­be önké­nye­sen beavat­ko­zott. A férfi az apja ellen zak­la­tás vét­sé­ge miatt jog­ha­tá­lyos magán­in­dít­ványt ter­jesz­tett elő.

A vád­lott az álta­la bérelt lakás­ban enge­dély nél­kül tar­tott lőfegy­vert és lősze­re­ket, amely­ről kide­rült, hogy mint­egy 20 éve van­nak nála, és 2006. júni­us 30-áig nem tett ele­get annak a köte­le­zett­sé­gé­nek, hogy ható­sá­gi enge­délyt kér­jen rájuk.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen jelen­tős kárt okozó, foly­ta­tó­la­go­san, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te, zak­la­tás vét­sé­ge és lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. Vád­ira­tá­ban fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, továb­bá indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság a sér­tet­tek által elő­ter­jesz­tett pol­gá­ri jogi igényt érdem­ben bírál­ja el és annak adjon helyt.

A vád­lott bérelt laká­sán tar­tott ház­ku­ta­tás­ról készült videó és fény­ké­pek az aláb­bi lin­ken tekint­he­tők meg:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/botcsinalta-titkos-ugynok