Főoldal » Archív » Javítóintézetbe küldené az ügyészség a kiskorú rablót

Az Egri Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat koráb­ban egy, a cse­lek­mé­nyét még gyer­mek­ko­rú­ként elkö­ve­tő fiú­val szem­ben, akit a Füzes­abo­nyi Járás­bí­ró­ság nem­rég 2 évre pró­bá­ra bocsá­tott, és a pró­ba­idő tar­ta­má­ra elren­del­te a párt­fo­gó fel­ügye­le­tét. A bírói dön­tés ellen az ügyész­ség súlyo­sí­tá­sért fellebbezett.

A vád sze­rint a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se­kor alig 12 éves ter­helt Mező­sze­me­rén, az utcán táma­dott meg egy 71 éves idős asszonyt, aki éppen haza­fe­lé tar­tott a bevá­sár­lás­ból. A sér­tett­nél két sza­tyor volt, melyek­re a fiú sze­met vetett, ezért azok meg­szer­zé­se érde­ké­ben a néni mögé osont, hátul­ról fel­lök­te őt, majd ami­kor a sér­tett már a föl­dön feküdt, erő­szak­kal kitép­te a kezé­ből az egyik tás­kát, mellyel elsza­ladt. A vád­lott a rab­lás révén egy cso­mag kuko­ri­ca­pe­hely­hez, egy tábla mogyo­rós cso­ko­lá­dé­hoz, és egy doboz mosó­por­hoz jutott. Az idős nő - a pszi­chés trau­mán túl - súlyos sérü­lést szenvedett.

A bün­te­tő­el­já­rás vád­eme­lést köve­tő, tár­gya­lá­si sza­ka­szá­ban a bíró­ság hosszú­ra nyúlt szak­ér­tői bizo­nyí­tást foly­ta­tott le, rész­ben ennek a sérü­lés­nek a kelet­ke­zé­si mecha­niz­mu­sát, rész­ben a vád­lott belá­tá­si képes­sé­gét érin­tő­en. Mind­ezek azzal jár­tak, hogy az íté­let­ho­za­tal előtt a fia­tal­ko­rú ter­helt vonat­ko­zá­sá­ban újabb kör­nye­zet­ta­nul­mányt és párt­fo­gó fel­ügye­lői véle­ményt is be kel­lett szerezni.

A bíró­ság a bizo­nyí­tá­si eljá­rás ered­mé­nye­ként ugyan az ügyé­szi vég­in­dít­vánnyal egye­ző­en mond­ta ki bűnös­nek a ter­hel­tet, azon­ban - elsőd­le­ge­sen az idő­köz­ben elő­állt idő­mú­lás­ra tekin­tet­tel - ese­té­ben a bün­te­tés kisza­bá­sá­nak elha­lasz­tás­ról ren­del­ke­zett az ügyész­ség által indít­vá­nyo­zott jog­hát­rány alkal­ma­zá­sa, a javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés elren­de­lé­se helyett.

A vád kép­vi­se­le­tét ellá­tó Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség a bíró­ság íté­le­te ellen fel­leb­be­zést jelen­tett be. Az ügyé­szi állás­pont sze­rint a pró­bá­ra bocsáj­tás ebben az eset­ben nem alkal­mas a bün­te­té­si célok eléré­sé­re, az erő­sza­kos bűn­cse­lek­mény elkö­ve­tő­jé­vel szem­ben sza­bad­ság­el­vo­nás­sal járó intéz­ke­dés alkal­ma­zá­sa indo­kolt, ered­mé­nyes neve­lé­se, ezál­tal a helyes irá­nyú fej­lő­dé­se érde­ké­ben javí­tó­in­té­ze­ti elhe­lye­zé­se szükséges.