Főoldal » Hírek » Jelentős súlyosításért fellebbezett az ügyészség a pedofil elkövető terhére - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Tíz év fegy­ház­bün­te­tést sza­bott ki a bíró­ság azzal a 71 éves fér­fi­val szem­ben, akit a Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség egy kis­ko­rú sérel­mé­re elkö­ve­tett több sze­xu­á­lis bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel vádol. Tekin­tet­tel arra, hogy az elkö­ve­tő ese­té­ben a tör­vény akár 20 évet meg­ha­la­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát is lehe­tő­vé teszi, az ügyész­ség súlyo­sí­tá­sért jelen­tett be fel­leb­be­zést a napok­ban meg­szü­le­tett első­fo­kú íté­let­tel szemben.

Az ügyé­szi vád sze­rint a ter­hel­tet a 2017. év végén – a bör­tön­ből tör­tént sza­ba­du­lá­sát köve­tő­en – fogad­ta be egy jóin­du­la­tú csa­lád az egyik Heves megyei kis­vá­ros­ban. A vád­lott ekkor ismer­ke­dett meg a sér­tet­tel - szál­lás­adó­ja 13 éves kis­lá­nyá­val -, akit már a kez­de­tek­től úgy pró­bált meg behá­lóz­ni, hogy rend­sze­re­sen ruhá­kat és édes­sé­ge­ket vásá­rolt neki. 2018 tava­szán az idős­ko­rú elkö­ve­tő arra vette rá a gyer­me­ket, hogy készít­sen önma­gá­ról olyan fotó­kat, melye­ken mezí­te­le­nül pózol, és eze­ket mutas­sa meg, illet­ve adja át neki. A kis­lány kez­det­ben ele­get tett a kéré­sek­nek, ám ami­kor később meg­ta­gad­ta azok tel­je­sí­té­sét, a vád­lott meg­zsa­rol­ta őt, így kény­sze­rít­ve ki az újabb, és egyre inti­mebb sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nye­ket, melyek egy idő után már fizi­kai együtt­lét­tel is jár­tak. Mind­ez 2018 nya­rá­ig, a vád­lott őri­zet­be véte­lé­ig tartott.

A Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san, tizen­ne­gye­dik évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­xu­á­lis kény­sze­rí­tés bűn­tet­té­vel, továb­bá gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­té­vel vádol­ja a külö­nös és több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő, hason­ló bűn­cse­lek­mé­nyek miatt koráb­ban már több­ször elítélt elkövetőt.

A tár­gya­lá­son a férfi tagad­ta a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét, azon­ban a bíró­ság a lefoly­ta­tott bizo­nyí­tás ered­mé­nye­ként az ügyé­szi vád­dal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg a tény­ál­lást, és a vád­dal egye­ző­en dön­tött a bűnös­ség kér­dé­sé­ben is.

Az íté­let­tel szem­ben a vád­lott szin­tén fel­leb­be­zés­sel élt, így az ügy­ben az Egri Tör­vény­szék hoz majd jog­erős döntést.