Főoldal » Hírek » Jogerős ítélet az élettársát bántalmazó és fenyegető rendőr ügyében - a Központi Nyomozó Ügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség három rend­be­li könnyű testi sér­tés vét­sé­ge, két rend­be­li sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te és foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett bün­te­tő­ügy­ben kény­sze­rí­tés ható­sá­gi eljá­rás­ban bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Nyír­bá­to­ri Járásbíróságon.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a férfi 2019 júli­u­sá­tól fél­té­keny­ség­ből több­ször is bán­tal­maz­ta élet­tár­sát, nem enged­te, hogy elhagy­ja a csa­lá­di házat, majd fenye­ge­tés­sel arra akar­ta ráven­ni a sér­tet­tet, hogy vonja vissza az ügy­ben tett feljelentését.

A Nyír­bá­to­ri Járás­bí­ró­sá­gon mai napon tar­tott elő­ké­szí­tő ülé­sen a vád­lott a vád­dal egye­ző­en beis­mer­te a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét és lemon­dott a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról. A bíró­ság a beis­me­rést elfo­gad­ta és a vád­lot­tat bűnös­nek mond­ta ki a vád­irat sze­rin­ti minő­sí­tés szerint.

A bíró­ság a vád­kép­vi­se­le­tet ellá­tó ügyész bün­te­té­si indít­vá­nyá­val meg­egye­ző­en, a vád­lot­tat 1 év 8 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, amely­nek vég­re­haj­tá­sát 3 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te, és kato­nai bün­te­tés­ként lefo­koz­ta, amellyel a rend­őr elve­szí­tet­te a hiva­tá­sát is.

Az íté­le­tet az ügyész, a vád­lott és a védő is tudo­má­sul vette.

Az ügy­ben kiadott koráb­bi saj­tó­köz­le­mé­nyek az aláb­bi lin­ke­ken érhe­tő­ek el:
https://ugyeszseg.hu/bunugyi-felugyelet-es-tavoltartas-az-elettarsat-bantalmazo-es-fenyegeto-rendorrel-szemben/
https://ugyeszseg.hu/vademeles-az-elettarsat-bantalmazo-es-fenyegeto-rendorrel-szemben-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/.