Főoldal » Hírek » Pécsi Fellebbviteli Főügyészség » Jogerős marasztaló ítélet a több, mint százmilliós kárt okozó somogyi csalók ügyében- a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val rész­ben egyet­ért­ve a Pécsi Íté­lő­táb­la másod­fo­kon is bűnös­nek mond­ta ki azt a négy vád­lot­tat, akik a vád sze­rint hamis okira­tok fel­hasz­ná­lá­sá­val pályáz­tak uniós mező­gaz­da­sá­gi támo­ga­tá­si for­rá­so­kat, illet­ve egyi­kük ilyen pályá­za­tok elké­szí­té­sé­nek hamis ígé­re­té­vel is pénzt csalt ki mások­tól.

A Kapos­vá­ron és kör­nyé­kén élő vád­lot­tak 2012-től az Euró­pai Mező­gaz­da­sá­gi Vidék­fej­lesz­té­si Alap­ból a fia­tal mező­gaz­da­sá­gi ter­me­lők szá­má­ra igé­nyel­he­tő támo­ga­tá­sok jogo­su­lat­lan meg­szer­zé­se érde­ké­ben pályá­za­to­kat nyúj­tot­tak be a Mező­gaz­da­sá­gi és Vidék­fej­lesz­té­si Hiva­tal­hoz. A való­ság­ban mező­gaz­da­sá­gi tevé­keny­sé­get nem foly­tat­tak, az nem is állt szán­dé­kuk­ban. A támo­ga­tás­hoz szük­sé­ges pont­ha­tár eléré­se érde­ké­ben a pályá­za­ta­ik­hoz hamis okira­to­kat csa­tol­tak. Később két vád­lott mások­nak is fel­aján­lot­ta a pályá­za­ti anya­gok elké­szí­té­sét és benyúj­tá­sát, ame­lyért alkal­man­ként 100-300 ezer forin­tot és “siker­dí­jat” kér­tek. Egyi­kük több pályáz­ni kívá­nó sér­tet­től a pályá­za­tok elké­szí­té­sé­nek és benyúj­tá­sá­nak hamis ígé­re­té­vel is vett át pénzt, amely pályá­za­tok utóbb nem készül­tek el. A fenti bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­vel a vád­lot­tak összes­sé­gé­ben több, mint száz­mil­lió forint kárt okoz­tak a költ­ség­ve­tés­nek.

A Kapos­vá­ri Tör­vény­szék első­fo­kon – a vád­nak meg­fe­le­lő­en – a bűn­cse­lek­mé­nye­ket kiter­ve­lő és szer­ve­ző két vád­lott bűnös­sé­gét külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó, bűn­szö­vet­ség­ben és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­ben, vala­mint 46 rend­be­li köz­ok­irat hami­sí­tás bűn­tet­té­ben és 39 rend­be­li hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­gé­ben álla­pí­tot­ta meg, ezen felül egyi­kü­ket üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt is marasz­tal­ta, míg mási­ku­kat utób­bi vádja alól fel­men­tet­te. Az egyes pályá­za­tok elké­szí­té­sé­ben köz­re­mű­kö­dő két tár­su­kat jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás és köz­ok­irat hami­sí­tás bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek. Ezért a vád­lot­ta­kat 5, 4, vala­mint 1 évi sza­bad­ság­vesz­tés­re, illet­ve egyi­kü­ket pénz­bün­te­tés­re ítél­te.

Az ügyé­szi és védel­mi fel­leb­be­zé­sek okán másod­fo­kon eljárt Pécsi Íté­lő­táb­la a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség indít­vá­nyá­nak rész­ben helyt adva két vád­lott tekin­te­té­ben a bűn­cse­lek­mé­nyek minő­sí­té­sét meg­vál­toz­tat­ta, egye­bek­ben az első­fo­kú íté­le­tet hely­ben­hagy­ta.