Főoldal » Archív » Jogerősen befejeződött az iskolai oktatóval szembeni büntetőeljárás

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség­nek a tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély­ről tar­tás­sal elkö­ve­tett gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te, vala­mint kettő rend­be­li, tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re, aljas indok­ból vagy cél­ból elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­se bűn­tet­te miatt benyúj­tott vád­ira­ta alap­ján indult bíró­sá­gi eljá­rás jog­erő­sen befe­je­ző­dött, a másod­fo­kú bíró­ság az első­fo­kú bíró­ság által kisza­bott bün­te­té­se­ket hely­ben­hagy­ta.

A vád­eme­lés­ről az ügyész­ség  a /vademeles-az-iskolai-oktatoval-szemben/ olda­lon adott ki saj­tó­köz­le­ményt.

A vád sze­rint a férfi egy tata­bá­nyai álta­lá­nos isko­lá­ban alsó tago­za­tos gyer­me­kek hit­ok­ta­tó­ja­ként 2018 máju­sá­ban, az órán, az egyik 7 éves gyer­me­ket a til­ta­ko­zá­sa elle­né­re fel­kap­ta, fel­emel­te, illet­ve a nad­rág­ját comb­kö­zé­pig több­ször, egy alka­lom­mal pedig az alsó­ne­mű­jét, lehúz­ta.  Ugyan­ezen az órán a sér­tett gyer­mek két egy­más mellé tolt szé­ken feküdt, ami­kor a férfi ráfe­küdt, az elkö­ve­tő a sér­tett véde­ke­zé­sé­nek hatá­sá­ra hagy­ta abba a cse­lek­mé­nyét. Ugyan­ezen az órán egy másik 7 éves gyer­mek a leesett ceru­zá­já­ért ment le az asz­tal alá, ahon­nan a férfi nem enged­te fel­áll­ni, a gyer­mek fejét a ruhá­val fedett nemi szer­ve köze­lé­be húzta.

Az elkö­ve­tő 2015. novem­be­ré­től 2018. júni­us 6-án tör­tént bűn­ügyi őri­zet­be véte­lé­ig kis­ko­rú gyer­me­kek­ről készült, a nemi vágy fel­kel­té­sé­re, illet­ve foko­zá­sá­ra alkal­mas, súlyo­san sze­mé­rem­sér­tő, több száz fotót, illet­ve video­fel­vé­telt szer­zett meg, ame­lye­ket infor­ma­ti­kai esz­kö­ze­in tárolt.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra az első­fo­kú bíró­ság a vád­lot­tat hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként, mint vissza­esőt, 6 év bör­tön­bün­te­tés­re, 7 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, és vég­le­ges hatá­lyú, min­den olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól eltil­tás­ra ítél­te, amely­nek kere­té­ben kis­ko­rú sze­méllyel kerül­ne kap­cso­lat­ba.

Az íté­let­tel szem­ben a vád­lott és a védő eny­hí­té­sért, a sza­bad­ság­vesz­tés mér­té­ké­nek csök­ken­té­se érde­ké­ben jelen­tett be fel­leb­be­zést.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség, mint a másod­fo­kú bíró­ság mel­lett műkö­dő ügyész­ség, az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt.

A Tata­bá­nyai Tör­vény­szék, mint másod­fo­kú bíró­ság, az első­fo­kú bíró­ság által kisza­bott bün­te­té­se­ket hely­ben­hagy­ta, erre figye­lem­mel a bün­te­tő­el­já­rás jog­erő­sen befe­je­ző­dött.