Főoldal » Hírek » Józsefvárosban árulta a kábítószert - rendőrségi videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki éve­ken keresz­tül egy VIII. kerü­le­ti lakás­ból érté­ke­sí­tet­te a külön­bö­ző kábí­tó­sze­re­ket a vissza­té­rő vásár­lói részére. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott leg­ké­sőbb 2018 nya­rá­tól kez­dő­dő­en, külön­fé­le kábí­tó­sze­rek­kel – köz­tük amfe­ta­min­nal (speed), MDMA-val (exta­sy), és GLB-vel (gina) keres­ke­dett Budapesten.

A vád­lott a beszer­zett kábí­tó­szert egy VIII. kerü­le­ti lakás­ban tárol­ta és elő­ze­tes egyez­te­tést köve­tő­en, álta­lá­ban onnan érté­ke­sí­tet­te tovább a vásár­lói részé­re. A férfi a spee­det, vala­mint az extasy-t 2000-3000 forint/gramm, illet­ve 2000-3000 forint/tabletta áron érté­ke­sí­tet­te, a gina nevű szert pedig üve­gen­ként 5000 forin­tért árulta.

A díler­re 2022. júni­us 17-én csap­tak le a nyo­mo­zók, amely­nek során a VIII. kerü­le­ti lakás­ban össze­sen csak­nem 500 gramm spee­det és ginát, és több mint 400 darab exta­sy tab­let­tát talál­tak, továb­bá a kábítószer-kereskedelemből szár­ma­zó mint­egy 900.000 forint kész­pénzt is lefoglaltak.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a fér­fit jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tést, pénz­bün­te­tést, vala­mint vagyon­el­kob­zást is indít­vá­nyoz a vádiratban.

 A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság elfo­gás­ról kiadott koráb­bi köz­le­mé­nye, vide­ó­val, az aláb­bi lin­ken elérhető:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kabitoszer-kereskedot-fogtak-el-a-viii-keruleti