Főoldal » Hírek » Kábítószer-mérgezés és fulladás következtében halt meg az 5 hónapos baba - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt annak a csong­rá­di nőnek az ügyé­ben, akit a Sze­ge­di Tör­vény­szék - gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te és kábí­tó­szer­rel vissza­élés vét­sé­ge miatt - 2 év fog­ház­bün­te­tés­re ítélt. 

Az íté­le­ti tény­ál­lás sze­rint a nő 2018. janu­ár 18-án az élet­tár­sá­val szo­bát bérelt egy Csongrád-Csanád megyei szál­lo­dá­ban, ahová közös fogyasz­tás cél­já­ból amfetamin- tar­tal­mú kábí­tó­szert vit­tek maguk­kal. A szál­lo­dai szo­bá­ban tar­tóz­ko­dás ideje alatt a tőlük elvár­ha­tó figyel­met és körül­te­kin­tést elmu­laszt­va a nő és élet­tár­sa a kábí­tó­szert olyan helyen hagy­ta, hogy az szá­jon keresz­tül a nő velük együtt tar­tóz­ko­dó 5 hóna­pos kis­lá­nyá­nak a szer­ve­ze­té­be került. Ezt köve­tő­en a gyer­me­ket az ágyon lévő nagy­mé­re­tű pár­nák közé fek­tet­ték, ahol a kábí­tó­szer hatá­sa alatt álló gyer­mek­nek lehe­tő­sé­ge volt az ágy­ne­mű­be tör­té­nő befor­du­lás­ra, így a ful­la­dás és a kábí­tó­szer okoz­ta mér­ge­zés követ­kez­té­ben a gyer­mek még aznap éjjel a hely­szí­nen az éle­tét vesztette.

A Sze­ge­di Tör­vény­szé­ken tar­tott elő­ké­szí­tő ülé­sen a nő a bűnös­sé­gét beis­me­rő nyi­lat­ko­za­tot tett és lemon­dott a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, melyet az első­fo­kú bíró­ság elfogadott.

Az első­fo­kú íté­let ellen a nő és a védő­je a kisza­bott bün­te­tés eny­hí­té­se végett jelen­tett be fellebbezést.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben az első­fo­kú bíró­ság ará­nyos bün­te­tést sza­bott ki, ezért az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indítványt.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la dönt.

A nő élet­tár­sá­nak a bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gét külön bün­te­tő­el­já­rás­ban vizsgálják.