Főoldal » Hírek » Kábítószer ültetvények fenntartásával gyanúsított testvérpár letartóztatása - FOTÓVAL és VIDEÓVAL - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kun­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség kábí­tó­szer bir­tok­lás bűn­tet­te miatt a letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a buda­pes­ti test­vér­pár­nak, akik a gyanú sze­rint egyi­kük Bács-Kiskun megyei kis­köz­ség­ben lévő ott­ho­ná­ban, vala­mint a szü­le­ik buda­pes­ti laká­sán össze­sen 177 tő kan­na­biszt ter­mesz­tet­tek.

A Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda Fel­de­rí­tő Főosz­tá­lyá­nak nyo­mo­zói össze­han­golt akció kere­té­ben a test­vér­pár fia­ta­labb tag­já­nak lakó­he­lyén meg­tar­tott kuta­tás során 127 tő, míg a test­vér­pár szü­le­i­nek buda­pes­ti laká­sán továb­bi 50 tő kan­na­biszt, kábí­tó­szer ter­mesz­té­sé­hez és fogyasz­tá­sá­hoz hasz­nált esz­kö­zö­ket fog­lalt le.

A nyo­mo­zók gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­su­kat köve­tő­en az ültet­vé­nye­ket fenn­tar­tó két fér­fit őri­zet­be vet­ték és kez­de­mé­nyez­ték letar­tóz­ta­tá­su­kat.

Az ügyész­ség a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát a szö­kés, elrej­tő­zés, az eljá­rás jog­el­le­nes befo­lyá­so­lá­sa, továb­bá a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta. A Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a kény­szer­in­téz­ke­dés ügyé­ben ma meg­tar­tott ülé­se­ken az ügyész­ség indít­vá­nyá­val egyet­ért­ve mind a két gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát elren­del­te. A dön­tés egyik eset­ben sem vég­le­ges, mert a ter­hel­tek illet­ve védő­ik fel­leb­bez­tek elle­ne.

Az NNI által a kuta­tá­sok során készí­tett fel­vé­tel az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/felszamoltak-a-kabitoszer-ultetvenyt-az-nni