Főoldal » Hírek » Kacsaitatóba rejtette a lopott mobiltelefont - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség kisebb érték­re elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint kacsa­ita­tó­ba rej­tet­te el az álta­la ello­pott tele­font azért, hogy ne talál­ják meg nála a rendőrök.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021 feb­ru­ár­já­ban az egyik sió­fo­ki pos­tán ész­re­vet­te a sér­tett ott felej­tett 200.000 forint érté­kű mobil­te­le­fon­ját, és ahe­lyett, hogy jelez­te volna a pos­ta­hi­va­tal­ban, hogy talált egy őri­zet­le­nül hagyott tele­font, inkább a kabát­já­ba rejtette.

A sér­tett miu­tán ész­lel­te tele­fon­já­nak hiá­nyát, beje­len­tést tett a rend­őr­ség­re. A sió­fo­ki rend­őrök hely­meg­ha­tá­ro­zó alkal­ma­zá­sá­val meg­ál­la­pí­tot­ták a tele­fon hely­ze­tét és a lopást köve­tő egy óra múlva meg­je­len­tek a vád­lott otthonánál.

A férfi sej­tet­te, hogy a rend­őrök a tele­fon miatt kere­sik, ezért azt az udva­ron lévő, víz­zel teli kacsa­ita­tó­ba rej­tet­te el, azon­ban a víz­ál­ló tele­fon innen is adott le jelet.

Az ügyész­ség a Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott - bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló – vád­ira­tá­ban a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lot­tal szem­ben pró­bá­ra bocsá­tás intéz­ke­dést indítványozott.