Főoldal » Archív » Karddal támadt ismerősére a felindult apa

Ember­ölés bűn­tet­té­nek kísé­re­te miatt emelt vádat a Heves Megyei Főügyész­ség azzal a 62 éves fér­fi­val szem­ben, aki egy kard­dal pró­bál­ta meg lefe­jez­ni hara­go­sát Tarnaleleszen.

A vád­lott fiá­nak 2017. júli­us 4-én egy bün­te­tő­ügy­ben tar­tott tár­gya­lá­son ter­helt­ként kel­lett meg­je­len­nie. Tart­va attól, hogy fiát a bíró­ság nem hagy­ja sza­bad­lá­bon, a férfi egész nap ide­ge­sen visel­ke­dett, ita­lo­zott és mások előtt azzal fenye­ge­tő­zött, hogy a sér­tet­tet, akit - alap­ta­la­nul bár, de - nagy befo­lyá­sú ember­nek tar­tott, még aznap le fogja szúr­ni. A vád­lott harag­ját az vál­tot­ta ki, hogy sze­rin­te falu­be­li­jé­nek vélt kap­cso­la­tai révén lehe­tő­sé­ge lett volna segí­te­ni a fián, azon­ban még­sem tett az érde­ké­ben sem­mit. A fenye­ge­tő­zést az érin­tett szó­be­széd­ként hal­lot­ta ugyan a falu­ban, de azt nem vette komolyan.

A vád­lott nap köz­ben  ott­ho­ná­ban fel­ke­res­te a sér­tet­tet, aki­vel  még egy­szer meg­pró­bált a fia érde­ké­ben beszél­ni, de a sér­tett eré­lye­sen elküld­te őt a ház­tól. Ezen fel­in­dul­va a ter­helt haza­ment, és magá­hoz vette a falon dísz­tárgy­ként elhe­lye­zett 70 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kar­dot, amit elrej­tett a ruhá­ja alá, majd elin­dult a falu­ba. Útköz­ben az egyik utcá­ban egy ház előtt ész­re­vet­te az autó­já­ban éppen vára­ko­zó sér­tet­tet. Oda­ment hozzá és közöl­te vele, hogy ő „nem vic­cel, ha kell levág­ja a fejét”. Hara­go­sa még ekkor sem vette komo­lyan a fenye­ge­tést, sőt meré­szen vissza­szólt, hogy „itt vagyok, vágd le a fejem”, mire a vád­lott a ruhá­já­ból elő­húz­ta a kar­dot, és azzal a leen­ge­dett szél­vé­dőn benyúl­va egy met­sző moz­du­lat­tal a másik nyaka irá­nyá­ba vágott. A sér­tett véde­ke­zés­kép­pen maga elé kapta a bal kar­ját, ami­vel meg­men­tet­te az éle­tét, mivel a vágás így nem érte el a nya­kát, viszont a kezén nyolc napon belül gyó­gyu­ló, vérző sebe­sü­lést okozott.

A tör­tén­tek hatá­sá­ra az éle­tét már jog­gal veszély­ben érző férfi az újabb táma­dás elől úgy tudott elme­ne­kül­ni, hogy tövig nyom­va a gáz­pe­dált nagy sebes­ség­gel elhaj­tott a helyszínről.

A Heves Megyei Főügyész­ség a vád­ira­tá­ban vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság mel­lék­bün­te­té­sül tilt­sa el az elkö­ve­tőt a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, továb­bá köte­lez­ze őt a 650.000 forin­tot meg­ha­la­dó bűn­ügyi költ­ség viselésére.