Főoldal » Archív » Karóval törte be a sértett koponyáját – eredményes vád alapján jogerősen 2 év börtönbüntetést kapott – FOTÓVAL

A haj­na­li szó­vál­tás és dula­ko­dás elfa­jult, a Fővá­ro­si Főügyész­ség vádja alap­ján a Fővá­ro­si Tör­vény­szék mind­két ter­hel­tet jog­erő­sen elítélte.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak, egy 28 éves férfi és egy 36 éves nő 2017. júli­us 30-án, a haj­na­li órák­ban a VI. kerü­let Nyu­ga­ti téren egy tár­sa­ság­ban ita­loz­tak. Ebben az idő­ben egy másik tár­sa­ság is a téren szó­ra­ko­zott, és a két tár­sa­ság között szó­vál­tás ala­kult ki. Ezt köve­tő­en a férfi és női társa egy­mást fel­vált­va és egy­idő­ben is, több­ször dula­kod­ni, lök­dö­sőd­ni kezd­tek a másik tár­sa­ság tag­ja­i­val. A két tár­sa­ság idő­vel eltá­vo­lo­dott egy­más­tól, azon­ban a 28 éves férfi a téren tele­pí­tett növé­nyek mel­lől fel­ka­pott egy több mint két méter hosszú faka­rót, azt a föld­re ütve eltör­te és a másik tár­sa­ság egyik férfi tag­já­ra támadt. A férfi vád­lott olyan erő­vel súj­tott a sér­tett fejé­re, hogy az esz­mé­le­tét veszt­ve a föld­re zuhant. Az ütés követ­kez­té­ben a karó­ból letört egy továb­bi darab, és a sér­tett élet­ve­szé­lyes kopo­nya­tö­rést szenvedett.

A továb­bi bán­tal­ma­zást csak az aka­dá­lyoz­ta meg, hogy a fér­fit egyik isme­rő­se lefog­ta. A bán­tal­ma­zó ezután elhagy­ta a hely­színt, a rend­őr­ség pár napon belül elfogta.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a férfi ellen ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, női tár­sá­val szem­ben cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re. Az ügyész a tár­gya­lá­son, az igaz­ság­ügyi orvos­szak­ér­tő véle­mé­nyé­re és a karó kor­hadt, repedt álla­gá­ra figye­lem­mel a vádat a fér­fit érin­tő­en élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­re módosította.

Az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény által beve­ze­tett, eljá­rást gyor­sí­tó sza­bá­lyo­kat alkal­maz­va, a nő már az elő­ké­szí­tő ülé­sen, a férfi az első tár­gya­lá­son beis­mer­te a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét, és lemon­dott a tár­gya­lás­hoz való jogáról.

A bíró­ság a vád­lot­tak bűnös­sé­get beis­me­rő nyi­lat­ko­za­tát elfo­gad­ta, és mind­ket­te­jük vonat­ko­zá­sá­ban – külön-külön – íté­le­tet hozott; a nőt 312 óra köz­ér­de­kű mun­ká­ra, a fér­fit 2 év bör­tön­bün­te­tés­re és 2 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

Az elíté­lés mind­két vád­lott ese­tén jogerős.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vád­eme­lé­sé­ről szóló köz­le­mény, és a hely­szín­ről készült fotók az aláb­bi lin­ken érhe­tők el:

https://ugyeszseg.hu/karoval-torte-be-a-sertett-koponyajat-vademeles-emberoles-kiserlete-miatt-fotokkal/